Pwyllgor Adolygu Gweithredol 01/12/2021

Dyddiad y Cyfarfod : 01/12/2021

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Medi 2021

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

11/21 Adroddiad Cadwraeth 2020-2021
Mae’r adroddiad yn nodi’r canlyniadau a  gyflawnwyd ar gyfer y Parc Cenedlaethol hwn drwy ei waith cadwraeth yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21.

12/21 Prosiect Peilot ar Gadeiriau Olwyn Traeth a Mynediad i’r Awyr Agored
Hyrwyddo gweithgaredd y Swydd Cydlynu’r Prosiect Cadeiriau Olwyn Traeth a Mynediad i’r Awyr Agored, a chanfyddiadau’r prosiect peilot.

13/21 Adroddiad am Berfformiad am y Cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Medi 2021.
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd at 30 Medi 2021 ar gyfer data misol ac ystadegau chwarter 1 – chwater 2 (Ebrill – Medi) ar gyfer rhai setiau data.

 14/21 Y Gofrestr Risg
Gofyn i’r Aelodau ystyried y gofrestr risg ddiweddaraf.

5.     Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Cofnodion a Gynhaliwyd