Awdurdod y Parc Cenedlaethol 21/06/23

Dyddiad y Cyfarfod : 21/06/2023

10.30am, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mai 2023

4. Nodi’r Log Gweithredu  o’r cyfarfod blaenorol

5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd

6. Derbyn adroddiad cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 2023

7. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Adolygu Gweithredol a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 2023

8. Ystyried adroddiad cyfarfod y Panel Adolygu Perfformiad y Prif Weithredwr a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2023

9. Ystyried adroddiad cyfarfodydd y Pwyllgor Ieunctid a gynhaliwyd ar

a)  14 Mawrth 2023

b)    28 Mawrth 2023 a

c)    9 Mai 2023

10. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

19/23 Adroddiad Archwilio Cymru ar Arallgyfeirio Incwm
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn yr adroddiad gan Archwilio Cymru ar Arallgyfeirio Incwm.

20/23 Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft a’r Cynlluniau Cyflawni 2023/24 – 2026/27
Gofynnir i’r Aelodau wneud sylwadau ar y Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft ac ar y Cynlluniau Cyflawni 2023/24 – 2026/27.

21/23 Datganiad Llywodraethu Blynyddol
Gwahoddir yr Aelodau i gyfrannu i gynnwys Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/23 ac i lywio’r datganiad.

22/23 Darparu tocynnau tymor a chodi tâl yn y Meysydd Parcio
Gofynnir i’r Aelodau gytuno ar y datganiad polisi ar gyfer rhedeg meysydd parcio yr Awdurdod lle codir tâl a lle na chodir tâl.

11.   Derbyn diweddariad llafar ar y gwaith a gyflawnir i fynd i’r afael â’r Syndrom Dirgryniad Llaw Braich (HAVS) o fewn yr Awdurdod.

12.       Derbyn diweddariad llafar ar faterion Traeth Mawr Tydraeth.