Archif Pwyllgor Adolygu Cadwraeth a Chynllunio

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 20/07/2011 a 19/02/2014.

Dydd Mercher, 19 Chwefror 2014

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Dydd Mercher, 16 Hydref 2013

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Dydd Mercher, 26 Mehefin 2013

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

Dydd Mercher, 19 Mehefin 2013

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Dydd Mercher, 6 Chwefror 2013

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Dydd Mercher, 17 Hydref 2012

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2012

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar yr 25ain Ionawr, 2012

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

03/12 Adroddiad am Berfformiad 4ydd Chwarter y Flwyddyn 2011/12
Mae’r adroddiad hwn yn trafod y cynnydd yn ystod y chwarter o ran y prif gamau gweithredu a’r mesurau llwyddiant a nodir yn y Strategaeth Gorfforaethol.

04/12 Y diweddaraf am Reoli Tir Cadwraeth
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o gynnydd APC ar ganlyniad y cynllun corfforaethol ar gyfer rheoli tir cadwraeth, ac mae’n cynnwys trosolwg o’r cyfraniad a wnaed gan gytundebau rheoli cadwraeth.

05/12 Adolygiad o Benderfyniadau Apelio yn erbyn Polisi ers mis Ionawr 2010
Mae’r adroddiad hwn yn adolygiad o’r penderfyniadau apelio diweddar o ran canlyniadau nodedig.

06/12 Y diweddaraf am yr Ystad Goetir
Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar ddaliadau coetir cyfredol APCAP ac yn rhoi diweddariad i’r Aelodau am y gwaith rheoli parhaus a wneir gan y Tîm Coetir.

07/12 Gorchmynion Gwarchod Coed a Pherthi, a gwaith arall y Swyddog Coed a Thirweddau
Diben yr adroddiad hwn yw esbonio i’r aelodau rôl y Swyddog Coed a Thirweddau a rhoi diweddariad am y cynnydd o 2010 i nawr.

Dydd Mercher, 25 Ionawr 2012

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

Dydd Mercher, 28 Medi 2011

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar yr 20fed o Orffennaf 2011 (papurau gwyrdd)

4. Cadarnhau penderfyniad yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a wnaed ar y 10fed o Awst 2011 i ethol Mr D Ellis yn Gadeirydd a’r Cynghorydd M Williams yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Adolygu Cadwraeth a Chynllunio

5. Ystyried yr adroddiad perfformiad am y chwarter cyntaf 2011/12

6. Derbyn cyflwyniad ar Berfformiad Rheoli Datblygu

7. Ystyried ffurf cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol ac eitemau agenda ar gyfer y flwyddyn nesaf

Dydd Mercher, 20 Gorffennaf 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mrs F Lanc

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb