Archif Pwyllgor Adolygu Archwilio a Gwasanaethau Corfforaethol

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 03/08/2011 a 12/02/2020.

Dydd Mercher, 12 Chwefror 2020

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2019

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2019

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
01/20 Adroddiad Archwiliad Mewnol
Mae’r adroddiad yn cyflwyno ffrwyth y gwaith a wnaed ar Floc 2 cynllun archwilio gweithredol 2019/20 a gymeradwywyd eisoes gan Bwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol yr Awdurdod

02/20 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Rhagfyr 2019
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2019

03/20 Llythyr Archwilio Blynyddol 2018-19
Mae llythyr Archwilio Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru yn rhoi manylion am ei gyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’r Cod Ymarfer Archwilio

04/20 Datganiad Llywodraethu Blynyddol
Gwahoddir yr Aelodau i gyfrannu i gynnwys Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2019/20 ac i lywio’r datganiad.

05/20 Adroddiad ar Berfformiad y Gyllideb am y 9 mis hyd at fis Rhagfyr 2019
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Rhagfyr 2019

06/20 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2019.

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2019

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
15/19 Adroddiad Archwiliad Mewnol 2019/20
Mae’r adroddiad yn cyflwyno ffrwyth y gwaith a wnaed ar Floc 1 cynllun archwilio gweithredol 2019/20 a gymeradwywyd eisoes gan Bwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol yr Awdurdod.

16/19 Tystysgrif y Cynllun Gwella
Nodir bod yr Awdurdod wedi cael Tystysgrif y Cynllun Gwella oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru.

17/19 Amcanion Llesiant 2017/18 Adborth Hunan-fyfyrio ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro oddi wrth y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dros Gymru
Mae’r Awdurdod wedi derbyn adborth ar ein pecyn cymorth hunan-fyfyrio a gyflwynwyd i’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a dywedodd y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wrthym am anfon yr adborth ymlaen i lefel Bwrdd priodol, sef yn ein hachos ni, ein Haelodau.

18/19 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 30 Medi 2019
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Medi 2019.

19/19 Adroddiad ar Berfformiad y Gyllideb am y 6 mis hyd at fis Medi 2019
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Medi 2019.

20/19 Mabwysiadu Egwyddorion Diogelwch Ymwelwyr yn APCAP
Mae’r adroddiad yn nodi dulliau’r Awdurdod o ymdrin â Diogelwch Ymwelwyr, gan amlinellu’r egwyddorion allweddol sydd bellach wedi’u hymgorffori yn ei Bolisi Iechyd a Diogelwch.

21/19 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai 2019.

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

12/19 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Mai 2019
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mai 2019

13/19 Datganiad Drafft o Gyfrifon 2018/19
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Datganiad Drafft o Gyfrifon 2018/19.

14/19 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

 

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cllr D Clements
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

Dydd Mercher, 15 Mai 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2019.

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2018.

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

05/19 Cynllun Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru 2019
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Cynllun Archwilio ar gyfer 2019 oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru.

06/19 Adroddiad ar yr Archwiliad Mewnol 2018/19
Mae’r adroddiad hwn yn grynodeb o ganlyniad y gwaith a gwblhawyd gan Archwilwyr Mewnol yr Awdurdod yn erbyn cynllun archwilio gweithredol 2017/18.

07/19 Adroddiad Archwiliad Mewnol
Mae’r adroddiad yn cyflwyno ffrwyth y gwaith a wnaed ar Floc 2 cynllun archwilio gweithredol 2018/19 a gymeradwywyd eisoes gan Bwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol yr Awdurdod

08/19 Strategaeth Archwilio Mewnol 2019/20 i 2021/22
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y strategaeth archwilio mewnol ar gyfer 2019/20 i 2021/22 oddi wrth Archwilwyr Mewnol yr Awdurdod Gateway Assure.

09/19 Datganiad Llywodraethu Blynyddol
Gwahoddir yr Aelodau i gyfrannu i gynnwys Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19 ac i lywio’r datganiad.

10/19 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Mawrth 2019
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019

11/19 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

6. Derbyn diweddariad llafar gan y Rheolwr Cyllid ar berfformiad y gyllideb am y 12 mis hyd at fis Mawrth 2019

7. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 13 Chwefror 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2018

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2018

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/19 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Rhagfyr 2018
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2018

02/19 Llythyr Archwilio Blynyddol 2017-18
Mae llythyr Archwilio Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru yn rhoi manylion am ei gyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’r Cod Ymarfer Archwilio

03/19 Adroddiad ar Berfformiad y Gyllideb am y 9 mis hyd at fis Rhagfyr 2018
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Rhagfyr 2018

04/19 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 28 Tachwedd 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2018

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf 2018

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

18/18 Adroddiad Archwiliad Mewnol 2018/19
Mae’r adroddiad yn cyflwyno ffrwyth y gwaith a wnaed ar Floc 1 cynllun archwilio gweithredol 2018/19 a gymeradwywyd eisoes gan Bwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol yr Awdurdod

19/18 Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2017-18
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau am y materion a’r gweithgareddau sy’n ymwneud â rheoli iechyd a diogelwch ac arferion iechyd a diogelwch yn yr Awdurdod yn ystod 2017-18 ac yn edrych ymlaen at 2018-19.

20/18 Adroddiad ar Berfformiad y Gyllideb am y 6 mis hyd at fis Medi 2018
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Medi 2018

21/18 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 30 Medi 2018
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Medi 2018

22/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mr A Archer

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai 2018

6. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 2018

7. Derbyn diweddariad llafar oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru ynglŷn â’r camau ymlaen a gymerwyd o ran y Datganiad Blynyddol o Gyfrifon.

8. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

Ystyried yr adroddiadau canlynol:
14/18 Datganiad Drafft o Gyfrifon 2017/18
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Datganiad Drafft o Gyfrifon 2017/18

15/18 Adroddiad Archwilio Mewnol Diwygiedig 2017/18
Gofynnir i’r Aelodau nodi’r adroddiad diwygiedig hwn, a gyflwynwyd yn wreiddiol gerbron y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor. Mae’r adroddiad yn cywiro dosbarthiad swyddogaeth Adnoddau Dynol yr Awdurdod, ddylai fod wedi darllen “sylweddol”.

16/18 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Mai 2018
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mai 2018

17/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

9. Derbyn diweddariad llafar gan y Rheolwr Cyllid ar berfformiad y gyllideb yn y chwarter cyntaf.

10. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

 

Dydd Mercher, 23 Mai 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2018

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2018

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
09/18 Cynllun Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru 2018
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Cynllun Archwilio ar gyfer 2018 oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru.

10/18 Adroddiad ar yr Archwiliad Mewnol 2017/18
Mae’r adroddiad hwn yn grynodeb o ganlyniad y gwaith a gwblhawyd gan Archwilwyr Mewnol yr Awdurdod yn erbyn cynllun archwilio gweithredol 2017/18.

11/18 Strategaeth Archwilio Mewnol 2018/19 i 2020/21
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y strategaeth archwilio mewnol ar gyfer 2018/19 i 2020/21 oddi wrth Archwilwyr Mewnol yr Awdurdod Gateway Assure.

12/18 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Rhagfyr 2017
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2017

13/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

6. Derbyn diweddariad llafar gan y Rheolwr Cyllid ar berfformiad y gyllideb am y 12 mis hyd at fis Mawrth 2018

7. Derbyn cyflwyniad ar y Newidiadau Deddfwriaethol o ran Diogelu Data.

8. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 14 Chwefror 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2017

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2017

01/18 Meincnodi Perfformiad Awdurdod Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Mae’r adroddiad yn rhoi gwybodaeth bellach i’r Aelodau am berfformiad Awdurdod Cynllunio APCAP wedi’i feincnodi yn erbyn perfformiad Awdurdodau Cynllunio eraill yng Nghymru.

02/18 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Rhagfyr 2017
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2017

03/18 Llythyr Archwilio Blynyddol 2016-17
Mae llythyr Archwilio Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru yn rhoi manylion am ei gyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’r Cod Ymarfer Archwilio.

04/18 Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017/18
Gwahoddir yr Aelodau i gyfrannu i gynnwys Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017/18 ac i lywio’r datganiad.

05/18 Adroddiad ar Berfformiad y Gyllideb am y 9 mis hyd at fis Rhagfyr 2017
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Rhagfyr 2017

06/18 Trosglwyddiadau dros £20k yn y Flwyddyn Ariannol 2017/18 ac Amrywio Contractau
Gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo’r trosglwyddiadau a wnaed yn y flwyddyn ariannol 2017/18 a’r Amrywio Rheolau Sefydlog Contractau ar gyfer y gwaith atgyweirio ar y llwybrau yng Nghastell Caeriw.

07/18 Darpariaeth Archwilio Mewnol
Gofynnir am farn yr Aelodau ynglŷn ag ymestyn y ddarpariaeth archwilio mewnol a gyflawnir ar hyn o bryd gan Gateway Assure.

08/18 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

6. Derbyn cyflwyniad ar y Newidiadau Deddfwriaethol o ran Diogelu Data.

7. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus

Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2017

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 13 Gorffenaf 2017

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

20/17 Adroddiad Archwiliad Mewnol 2017/18
Mae’r adroddiad yn cyflwyno ffrwyth y gwaith a wnaed ar Floc 2 cynllun archwilio gweithredol 2017/18 a gymeradwywyd eisoes gan Bwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol yr Awdurdod.

21/17 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 30 Medi 2017
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Medi 2017

22/17 Adroddiad ar Berfformiad y Gyllideb am y 6 mis hyd at fis Medi 2017
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Medi 2017

23/17 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

6. Derbyn cyflwyniad ar y Newidiadau Deddfwriaethol o ran Diogelu Data.

7. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 19 Gorffennaf 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd M Williams

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mr A Archer

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mai 2017

6. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 27 Ebrill 2017

7. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

13/17 Adroddiad Archwiliad Mewnol 2017/18
Mae’r adroddiad yn cyflwyno ffrwyth y gwaith a wnaed ar Floc 1 cynllun archwilio gweithredol 2017/18 a gymeradwywyd eisoes gan Bwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol yr Awdurdod.

14/16 Datganiad Drafft o Gyfrifon 2016/176
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Datganiad Drafft o Gyfrifon 2016/17

15/17 Tystysgrif y Cynllun Gwella
Nodir bod yr Awdurdod wedi cael Tystysgrif y Cynllun Gwella oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru.

16/17 Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2015-16
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau am y materion a’r gweithgareddau sy’n ymwneud â rheoli iechyd a diogelwch ac arferion iechyd a diogelwch yn yr Awdurdod yn ystod 2015-16 ac yn edrych ymlaen at 2016-17.

17/17 Adolygu Polisi Rheoli Asedau Portffolio Eiddo yr Awdurdod
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys y diweddariad pum mlynedd o Bolisi Rheoli Asedau Portffolio Eiddo yr Awdurdod.

18/17 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Mai 2017
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mai 2017

19/17 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

8. Derbyn diweddariad llafar gan y Rheolwr Cyllid ar berfformiad y gyllideb yn y chwarter cyntaf.

9. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

 

Dydd Mercher, 10 Mai 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Chwefror 2017

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2017

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

09/17 Adroddiad Blynyddol yr Archwiliad Mewnol 2016/17
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canlyniad y gwaith a gwblhawyd yn erbyn cynllun archwilio gweithredol 2016/17 ac yn ymgorffori data cronnus i ategu perfformiad yr archwilio mewnol a’r modd y mae ein gwaith yn ystod y flwyddyn yn cyfrannu at ein barn flynyddol.

10/17 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Mawrth 2017
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

11/17 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

12/17 Arolwg o Farn Defnyddwyr y Llwybr Cefn Gwlad 2015-16
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau am ganlyniadau’r arolwg o farn defnyddwyr y llwybr cefn gwlad a’r modd y defnyddir y wybodaeth hon i lywio’r modd y caiff Llwybr yr Arfordir a hawliau tramwy cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol eu datblygu a’u rheoli yn y dyfodol.

6. Derbyn diweddariad llafar gan y Rheolwr Cyllid ar berfformiad y gyllideb yn y chwarter olaf.

7. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2016

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2016

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/17 Adroddiad Archwiliad Mewnol 2016/17
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o ganlyniad y gwaith a gwblhawyd o gymharu â chynllun archwilio gweithredol 2016/17 a gymeradwywyd gan Bwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol yr Awdurdod, ac mae’n cynnwys data cronnus i gefnogi perfformiad archwilio mewnol a sut mae ein gwaith yn ystod y flwyddyn yn cyfrannu at ein barn flynyddol.

02/17 Strategaeth Archwilio Mewnol 2017/18 i 2019/20
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y strategaeth archwilio mewnol ar gyfer 2017/18 i 2019/20 oddi wrth Gateway Assure, Archwilwyr Mewnol yr Awdurdod.

03/17 Meincnodi Perfformiad Awdurdod Cynllunio APCAP
Mae’r adroddiad yn rhoi rhagor o wybodaeth i’r Aelodau am berfformiad Awdurdod Cynllunio APCAP o gymharu â pherfformiad Awdurdodau Cynllunio eraill Cymru.

04/17 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 31 Rhagfyr 2016
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2016

05/17 Adroddiad ar Berfformiad y Gyllideb am y 9 mis hyd at fis Rhagfyr 2016
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Rhagfyr 2016

06/17 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

07/17 Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016/17
Gwahoddir yr Aelodau i gyfrannu at a llunio cynnwys Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016/17.

08/17 Tystysgrif Cydymffurfio â’r Mesur Llywodraeth Leol
Gofynnir i’r Aelodau nodi fod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio fod yr Awdurdod wedi cyflawni ei ddyletswyddau o dan y Mesur Llywodraeth Leol ac wedi gweithredu’n ddigonol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru i gyflawni ei ddyletswyddau.

6. Nodi’r diagram sy’m amlinellu’r cysylltiad rhwng cynlluniau’r Awdurdod

7. Adolygu cylch gorchwyl y Pwyllgor a gwneud unrhyw argymhellion ar gyfer ei ddiwygio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

8. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2016

4. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf 2016

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
18/16 Adroddiad ar Berfformiad y Gyllideb am y 6 mis hyd at fis Medi 2016
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Medi 2016

19/16 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 30 Medi 2016
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Medi 2016

20/16 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

21/16 Newidiadau i’r Broses Archwilio
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau am brosiect peilot y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ei gynnal yn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru.

6. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 27 Gorffennaf 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd M Williams

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mai 2016

6. Derbyn adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 21 Ebrill 2016

7. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
12/16 Cynllun Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru 2016
Derbyn y cynllun archwilio am 2016 oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru.

13/16 Adroddiad ISA260 i’r rhai sydd â chyfrifoldeb Llywodraethu
Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn gwneud cyflwyniad ar eu Hadroddiad ISA260: Cyfathrebu ynglŷn â Datganiadau Ariannol â’r rhai sydd â chyfrifoldeb Llywodraethu (i ddilyn)

14/16 Datganiad Drafft o Gyfrifon 2015/16
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Datganiad Drafft o Gyfrifon 2015/16

15/16 Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2015-16
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth i’r Aelodau am y materion a’r gweithgareddau sy’n ymwneud â rheoli iechyd a diogelwch ac arferion iechyd a diogelwch yn yr Awdurdod yn ystod 2015-16 ac yn edrych ymlaen at 2016-17.

16/16 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod oedd yn diweddu ar 30 Mehefin 2016
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn yr amcanion a nodir yn y Cynllun Corfforaethol am y cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2016

17/16 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

8. Derbyn diweddariad llafar gan y Rheolwr Cyllid ar berfformiad y gyllideb yn y chwarter cyntaf.

9. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 11 Mai 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Chwefror 2016

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

06/16 Adroddiad Blynyddol yr Archwiliad Mewnol 2015/16
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canlyniad y gwaith a gwblhawyd yn erbyn cynllun archwilio gweithredol 2016/17 ac yn ymgorffori data cronnus i ategu perfformiad yr archwilio mewnol a’r modd y mae ein gwaith yn ystod y flwyddyn yn cyfrannu at ein barn flynyddol.

07/16 Strategaeth Archwilio Mewnol 2016/17 i 2018/19
Derbyn y strategaeth archwilio mewnol ar gyfer 2016/17 i 2018/19 oddi wrth Archwilwyr Mewnol yr Awdurdod Gateway Assure.

08/16 Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015/16
Bu’r Aelodau yn adolygu Datganiad Llywodraethu Blynyddol yr Awdurdod yng nghyfarfod mis Chwefror 2016 o’r Pwyllgor Adolygu Archwilio a Gwasanaethau Corfforaethol, ac yn sgîl hynny gwnaed newidiadau i’r ddogfen.

09/16 Adroddiad ar Berfformiad y flwyddyn oedd yn diweddu 31 Mawrth 2016
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn y camau gweithredu a’r mesurau a nodir yng nghynlluniau tîm Gwasanaethau Corfforaethol a hefyd perfformiad yn erbyn y pedwar o Amcanion Gwella am y flwyddyn oedd yn diweddu 31 Mawrth 2016.

10/16 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

11/16 Adroddiad ar Weithredu’r System Man Gwerthu Electronig (EPOS) 2015/16
Adolygiad yw’r adroddiad hwn ar ddiwedd cwblhau prosiect a baratowyd gan KCPOS a osododd y system yng Nghanolfannau Gwybodaeth a Threftadaeth yr Awdurdod. Mae’r adroddiad yn adolygu perfformiad y prosiect yn erbyn amcanion y prosiect gwreiddiol ac, yn ogystal ag ystyried a yw’r amcanion hyn wedi’u gwireddu, mae’r adroddiad yn rhoi manylion am unrhyw waith sydd heb ei orffen neu risgiau sy’n dal i fod o barhau i ddefnyddio’r system EPOS.

5. Derbyn diweddariad llafar gan y Rheolwr Cyllid ar berfformiad y gyllideb yn y chwarter cyntaf.

6. Derbyn cyflwyniad gan y Tîm Cyfathrebu ar fonitro’r cyfryngau.

7. Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Dydd Mercher, 24 Chwefror 2016

Lawrlwythwch y cofnodion

No Notes Taken

Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2015

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. To appoint a Chairman for the ensuing year

2. To appoint a Deputy Chairman for the ensuing year

3. To receive apologies for absence

4. To receive any disclosures of interest by Members or Officers in respect of any item of business

5. To confirm the minutes of the meeting held on the 20th Mai 2015

6. To receive the reports of the meetings of the Health and Safety Group held on 15 January 2015 and 16 April 2015

7. To consider the following reports:

11/15 Performance Report for the period ending 31 Mai 2015
This report considers performance against the actions and measures set out in the team plans within Corporate Services and also performance against the four Improvement Objectives for the period ending 31 Mai 2015

12/15 Risk Register
Members are asked to consider the latest Risk Register

13/15 Draft Statement of Accounts 2014/15
Members are requested to receive the Draft Statement of Accounts 2014/15

14/15 Planning: Customer survey
This report provides Members with details of a proposed Wales-wide generic planning customer survey

15/15 Welsh Language Standards: Consultation on Compliance Notice
Members are asked to comment on the draft compliance notice issued by the Welsh Language Commissioner in accordance with Section 47 of the Welsh Language (Wales) Measure 2011

8. To receive a verbal update from the Finance Manager on Budget Performance for the first quarter

9. To receive a verbal update on a Document Management System

10. To delegate any issues of concern to the Continuous Improvement Group for consideration

Dydd Mercher, 20 Mai 2015

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 11 Chwefror 2015

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 16 Gorffennaf 2014

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 21 Mai 2014

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 12 Chwefror 2014

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 20 Tachwedd 2013

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. To receive apologies for absence

2. To receive any disclosures of interest by Members or Officers in respect of any item of business

3. To confirm the minutes of the meeting held on the 7th August 2013

4. To receive the reports of the meetings of the Health & Safety Group held on the 18th July and 17th October 2013.

5. To consider the following reports:

17/13 Performance Report for the period to April to October 2013
This report considers performance against the actions and measures set out in the team plans within Corporate Services and also performance against the four Improvement Objectives for the period April to October 2013

18/13 Risk Register
Following comments from Wales Audit Office, a review of the risk register has been carried out to consolidate some risks, and consider potential risks involved in delivering improvement objectives and service key projects.

19/13 Budget Performance Report for the six months to September 2013
This report presents budgetary performance information for the period to September 2013

20/13 Internal Audit 2013/14
The report consider the purpose and importance of having an internal audit for the Authority and in particular highlights
• Summary of the 2012/13 Audit
• The Internal Audit Plan for 2013/14.
• Introduction to the new Internal Audit Charter

21/13 Health and Safety Annual Report
This report outlines our vision and strategy for health and well being within the Park Authority as well as reviewing performance and setting goals.

22/13 Conservation Area Grants
The purpose of this report is to provide Members with an overview of protocol and procedure for the Conservation Area Grants.

6. To delegate any issues of concern to the Continuous Improvement Group for consideration

Dydd Mercher, 7 Awst 2013

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 26 Mehefin 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb.

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb.

Dydd Mercher, 15 Mai 2013

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar yr 27 Chwefror 2013

4. Derbyn Adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar y 18 Ebrill 2013.

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

06/13 Swyddfa Archwilio Cymru – Archwiliad Ariannol Amlinellol
Derbyn cyflwyniad ar yr Archwiliad Ariannol Amlinellol gan Mr Terry Lewis o Swyddfa Archwilio Cymru

07/13 Adroddiad Perfformiad am y cyfnod hyd at fis Mawrth 2013
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn y camau gweithredu a’r mesurau ar gyfer Canlyniadau Corfforaethol 8, a rhannau o Ganlyniadau 3 a 5 am y cyfnod hyd at ddiwedd mis Mawrth 2013

08/13 Strategaeth Rheoli Risg
Ystyried copi drafft o Strategaeth Rheoli Risg ar gyfer yr Awdurdod

09/13 Cynigion ar gyfer Gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ar Archwilio Perfformiad 2013-14
Derbyn a gwneud sylwadau ar y llythyr oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru yn amlinellu’r “Cynigion ar gyfer Gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ar Archwilio Perfformiad 2013-14”

10/13 Strategaeth ar gyfer Pobl 2012-15: Adroddiad Blynyddol
Mae’r adroddiad hwn yn gofyn i’r Aelodau adolygu’r camau gweithredu a’r cynnydd yn ystod y flwyddyn gyntaf o ymwneud â’r Strategaeth ar gyfer Pobl dros gyfnod o 3 blynedd.

11/13 Strategaeth Masnachu
Gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo’r Strategaeth Masnachu am y blynyddoedd 2013 i 2018.

12/13 Trosglwyddiadau dros £20k yn 2012/13
Gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo’r trosglwyddiadau a wnaed yn y flwyddyn ariannol 2012/13

6. Derbyn Cyflwyniad gan y Rheolwr Cyllid ar y Cyfrifon Chwarterol.

7. Derbyn diweddariad gan y Rheolwr Cyllid ar y systemau ariannol.

8. Derbyn diweddariad gan y Rheolwr Cyllid ar Fanylion Banc Credydwr.

9. Derbyn diweddariad ar ddarparu gweithdy hyfforddiant ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

10. Dirprwyo unrhyw faterion sy’n peri pryder at y Grŵp Gwelliant Parhaus i’w hystyried.

 

Dydd Mercher, 27 Chwefror 2013

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2012

Lawrlwythwch y cofnodion

1. To receive apologies for absence

2. To receive any disclosures of interest by Members or Officers in respect of any item of business

3. To confirm the minutes of the meeting held on the 5th September 2012

4. To consider the following reports:

21/12 Performance Report for the period to September 2012
This report considers performance against the actions and measures for Corporate Outcomes 8, and parts of Outcomes 3 and 5 for the period up to the end of September 2013

22/12 Joint Working
This report summarises the current joint working arrangements with other National Park Authorities, Local Authorities and other organisations

23/12 Review of PCNPA Strategies and Policies
This is a response to Audit’s request to provide the results of a mapping exercise of all existing strategies and policies so as to identify any further requirements for updating or addressing inconsistencies

24/12 Standards and the Welsh Language
This report is to inform Members of impending changes to the way in which the National Park Authority is required to report on how it conducts its business in relation to the Welsh Language Act 1993 and the Welsh Language (Wales) Measure 2011

25/12 Overview of the Authority’s Estates Officer
This report is a summary overview of the role undertaken by the Authority’s Estates Officer

26/12 Procurement of Replacement Finance System
This report is for Members to endorse and approve the procurement procedures for a replacement finance system

27/12 Engagement Letter for 2012/13 Internal Audit Service
This report represents an opportunity for members to discuss the details of the Engagement Letter for 2012/13 Internal Audit Service from Pembrokeshire County Council

28/12 Budget Report
This report is a review of the half yearly financial performance

5. To delegate any issues of concern to the Continuous Improvement Group for consideration

Dydd Mercher, 5 Medi 2012

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 9 Mai 2012

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar yr 1af Chwefror 2012 (papurau gwyrdd).

4. Derbyn Adroddiad y cyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar y 12fed o Ionawr, 2012 ynghyd â diweddariad chwarterol ar ystadegau damweiniau/digwyddiadau.

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

09/12 Adroddiad Perfformiad ar gyfer 4ydd Cwarter y Flwyddyn 2011/12
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn y camau a’r mesurau a gymerwyd ar gyfer Canlyniad Corfforaethol 8 am y cyfnod hyd at ddiwedd mis Mawrth 2012

10/12 Y Llythyr Grant Strategol – Adroddiad ar Berfformiad
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried perfformiad yn erbyn y camau a nodir yn y Llythyr Grant Strategol am y cyfnod hyd at yr 31ain o Fawrth 2012.

11/12 Y Llythyr Grant Strategol – 2012/13
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r Llythyr Grant Strategol ar gyfer 2012/13.

12/12 Adroddiad ar y Gofrestr Risg
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r Adroddiad ar y Gofrestr Risg ar gyfer 4ydd Cwarter y flwyddyn 2011/12

13/12 Adolygu’r Trefniadau Llywodraethu
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r broses o adolygu’r trefniadau llywodraethu.

6. Derbyn Cyflwyniad gan y Rheolwr Cyllid ar y Cyfrifon Chwarterol.

 

Dydd Mercher, 1 Chwefror 2012

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael
No Notes Taken

Dydd Mercher, 26 Hydref 2011

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 3ydd o Awst 2011

4. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

06/11 Adroddiad Chwarterol am y Gyllideb
Yn yr adroddiad hwn mae gwybodaeth am berfformiad y gyllideb am y cyfnod o 6 mis hyd at fis Medi 2011.

07/11 Adroddiad Chwarterol am Berfformiad
Derbyn yr adroddiad am berfformiad am ail chwarter y flwyddyn 2011/12.

08/11 Adroddiad am Berfformiad o ran y Grant Strategol
Derbyn adroddiad cynnydd ar y targedau yn y Llythyr Grant Strategol fel yr oeddynt ar ddiwedd yr ail chwarter.

09/11 Adroddiad am y Gofrestr Risg
Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r Gofrestr Risg fel yr oedd ar ddiwedd yr ail chwarter.

10/11 Cynnal a chadw adeiladau
Mae’r adroddiad hwn yn drosolwg o’r gwaith cynnal a chadw ar adeiladau Awdurdod y Parc.

11/11 Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu ein gweledigaeth a’n strategaeth ar gyfer iechyd a lles yn Awdurdod y Parc yn ogystal ag adolygu perfformiad a phennu nodau.

12/11 Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol – Adroddiad Interim am Newid
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o’r cynnydd a’r newid o ran Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2009-2013, gan gynnwys diweddariadau i wybodaeth am gyflwr y Parc.

Dydd Mercher, 3 Awst 2011

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar yr 20fed o Orffennaf 2011

4. Ystyried materion sy’n codi o’r cofnodion sydd heb fod yn destun adroddiad pellach neu sydd heb eu cynnwys ar yr Agenda

5. Swyddfa Archwilio Cymru – Diweddariad am yr Asesiad Corfforaethol
Derbyn cyflwyniad ar yr Asesiad Corfforaethol gan Mr John Roberts o Swyddfa Archwilio Cymru

6. Ystyried yr adroddiadau canlynol:
01/11 Swyddfa Archwilio Cymru – Amlinelliad o’r Archwiliad Ariannol
Derbyn cyflwyniad ar yr Amlinelliad o’r Archwiliad Ariannol gan Mr John Dwight o Swyddfa Archwilio Cymru

02/11 Adroddiad am Berfformiad y Gyllideb hyd at fis Mehefin 2011
Yn yr adroddiad hwn mae gwybodaeth am berfformiad y gyllideb am y cyfnod hyd at fis Mehefin 2011

03/11 Datganiad o Gyfrifon 2010/11
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Datganiad o Gyfrifon 2010/11

04/11 Adroddiad Perfformiad am y chwarter cyntaf 2011/12
Derbyn yr adroddiad perfformiad am y chwarter cyntaf 2011/12

05/11 Trosolwg o Bortffolio Eiddo’r Awdurdod, gwaith y Swyddogaeth Ystadau a’r Adolygiad o Eiddo
Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o bortffolio eiddo’r Awdurdod, y gwaith o reoli’r ystad o ddydd i ddydd a’r adolygiad sydd ar y gweill.

7. Ystyried ffurf cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol ac eitemau agenda ar gyfer y flwyddyn nesaf

8. Derbyn cyflwyniad am Adrodd ar Berfformiad