Dogfennau CDLl APCAP

Cynllun Datblygu Lleol 2

Dogfennau Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol 2.

Cytundeb Cyflawni

NPA001 Y Cynllun Datblygu Lleol – Cynllun Newydd Cytundeb Cyflawni, Gorffennaf 2016

 

Adroddiad Adolygu

NPA002 Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adroddiad Adolygu Mehefin 2016

 

Strategaeth a Ffefrir

NPA003 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Strategaeth a Ffefrir, Mai 2017

NPA004 Diagram Allweddol o’r Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Strategaeth a Ffefrir, Mai 2017

NPA005 Safleoedd Newydd a Diwygiedig (Cam Strategaeth a Ffefrir) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Adneuo

NPA006 Cynllun Datblygu Lleol Adneuo 2015-2031

NPA007 Cynllun Datblygu Lleol Adneuo – Diagram Allweddol a Mapiau Cynigion

 

Arfarniad o Gynaliadwyedd

NPA008 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) Adnau – Arfarniad o Gynaliadwyedd, Mawrth 2018 Fersiwn (Saesneg Yn Unig)

NPA009 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) Adnau – Arfarniad o Gynaliadwyedd, Mawrth 2018 Atodiad A Arfarniad Manwl o’r Polisïau Adnau (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA010 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) Adnau – Arfarniad o Gynaliadwyedd, Mawrth 2018 Atodiad B Arfarniad Manwl o’r Opsiynau (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA011 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) Adnau – Arfarniad o Gynaliadwyedd, Mawrth 2018 Atodiad C Arfarniad o’r Dyraniadau Safleoedd (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA012 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) Adnau – Arfarniad o Gynaliadwyedd, Mawrth 2018 Atodiad D Cynlluniau, Polisïau, Rhaglenni (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA013 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) Adnau – Arfarniad o Gynaliadwyedd, Mawrth 2018 Atodiad E Llinell Sylfaen (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA014 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) Adnau – Arfarniad o Gynaliadwyedd, Mawrth 2018 – crynodeb annhechnegol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

NPA015 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o’r Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) gan DTA Ecology, Medi 2018 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

NPA016 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb, Medi 2018 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Adroddiad Ymgynghori

NPA017 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Strategaeth a Ffefrir ac Adroddiad ar yr Ymgynghori ar y Cynllun Adnau, Mawrth 2019 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

Exam51 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Strategaeth a Ffefrir ac Adroddiad ar yr Ymgynghori ar y Cynllun Adnau, Mawrth 2019 (Diweddariad ar gyfer PPW10 25/06/19) – (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA018 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Adroddiad ar yr Ymgynghori ar y Cynllun Adnau Atodiad 1: Mynegai i’r Sylwadau (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA019 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Y Sylwadau ar y Cynllun Adnau ac Ymateb yr Awdurdod (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

Exam52 Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Y Sylwadau ar y Cynllun Adnau ac Ymateb yr Awdurdod (Diweddariad ar gyfer PPW10 25/06/19) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA020 Cynllun Adnau – Cofrestr o’r Safleoedd Ymgeisiol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA021 Safleoedd Newydd a Diwygiedig (Cam Adnau) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Newidiadau Ffocws

NPA022 Newidiadau Ffocws Arfaethedig i’r Cynllun Datblygu Lleol Adneuo 2 ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Tachwedd 2018

NPA023 Adendwm yn cynnwys y Sylwadau ar y Newidiadau Ffocws ac Ymateb yr Awdurdod (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA024 Adendwm Atodiad 1: Mynegai i’r Sylwadau ar y Newidiadau Ffocws yn llawn (trefn rhifyddol) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Datganiadau Tir Cyffredin

NPA025 Datganiad Tir Cyffredin ar Fwynau (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA026 Datganiad Tir Cyffredin ar Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA027 Datganiad Tir Cyffredin Dŵr Cymru (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA028 Datganiad Tir Cyffredin Cyngor Sir Penfro (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Safleoedd Ymgeisiol

NPA029 Safleoedd Ymgeisiol – Papur Cefndir ar y Fethodoleg (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA030 Methodoleg Asesu Safleoedd y Strategaeth a Ffefrir (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Newid Hinsawdd

NPA031 Papur Cefndir ar Ffynonellau Carbon Deuocsid (newydd Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA032 Papur Cefndir ar Newid Hinsawdd (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA033 Papur Cefndir ar Newidiadau Arfordirol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Mwynhad a Hamdden

NPA034 Astudiaeth ar Garafanau a Gwersylla (Tachwedd 2015) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA035 Papur Cefndir ar Fwynhad (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Tai a Phoblogaeth/Twf

NPA036 Papur Cefndir ar Raddfa a Lleoliad Twf Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA037 2007 Astudiaeth ar Gapasiti Anheddiad (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA038 Adroddiad ar Astudiaeth Capasiti Anheddiad Aber Llydan – Diwygiwyd Mawrth 2008 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA039 Adroddiad ar Astudiaeth Capasiti Anheddiad Dinbych-y-pysgod, Dale, Dinas Mawrth 2014 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA040 Adroddiad ar Astudiaeth Capasiti Anheddiad Lydstep, Ystagbwll, Rhos-y-bwlch, Nanhyfer Gorffennaf 2016 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA041 Adroddiad ar Astudiaeth Capasiti Anheddiad Trefdraeth a Lawrenni 2017 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA042 Astudiaeth ar Hyfywedd Tai Fforddiadwy (Mai 2017) (Diweddariad Technegol Mehefin 2019, Tudalennau 9-10) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA043 Rhagolygon Demograffig Amgen (Ionawr 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA044 Papur Cefndir – Tai (Diweddariad Tachwedd 2018, golygu teipograffyddol Mehefin 2019) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA045 Papur Cefndir – Tai – Atodiad 1: Yr Angen am Dai a Chyflenwad Tai fesul Cymuned (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA046 Papur Cefndir – Tai – Atodiad 2: Cyflenwad Tai fesul Safle (Diweddariad Tachwedd 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA047 Papur Cefndir – Tai – Atodiad 3: Tir sydd ar Gael (Diweddariad Tachwedd 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA048 Papur Cefndir – Tai – Atodiad 4 (Newydd Tachwedd 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA049 Papur Cefndir – Tai – Atodiad 2: Cyflenwad Tai fesul Safle (Diweddariad Chwefror 2019) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA050 Papur Cefndir – Tai – Atodiad 3: Tir sydd ar Gael (Diweddariad Chwefror 2019) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA051 Asesiad o Safleoedd Tai – Opsiynau o ran technolegau carbon isel a di-garbon (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA052 Astudiaeth Cyflawni Tir – Prif adroddiad (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA053 Astudiaeth Cyflawni Tir – Atodiad A: Mapiau Safleoedd (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA054 Astudiaeth Cyflawni Tir – Atodiad B: Profformas Safleoedd (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA055 Astudiaeth Cyflawni Tir – Atodiad C: Asesiad o Ddosbarthiad Tir (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA056 Astudiaeth Cyflawni Tir – Atodiad D: DATs Safleoedd (~21mb Zip) – Angen Microsoft Excel 2003 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA085 Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy 2014, (Diweddariad Technegol Awst 2016) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA086 Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2019 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

 

Papurau Cefndir Eraill

NPA057 Papur Cefndir ar yr Opsiynau Amgen a’r Arfarnu (Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA058 Papur Cefndir ar yr Ymgynghori â’r Gymuned (Ebrill 2016) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA059 Papur Cefndir ar yr Asesiad o’r Mannau Agored (Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA060 Papur Cefndir ar Fioamrywiaeth (Diweddariad Ebrill 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA061 Papur Cefndir ar Gyflogaeth (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA062 Papur Cefndir ar Sylfaen Dystiolaeth (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA063 Papur Cefndir ar Lletemau Glas (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA064 Papur Cefndir ar Lletemau Glas – Atodiad C: Asesiad o Safle Lletem Las (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA065 Papur Cefndir ar Fwynau (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA066 Papur Cefndir ar Fanwerthu (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA067 Asesiad o Ynni Adnewyddadwy (Diweddariad Ionawr 2016) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA068 Papur Cefndir ar Drafnidiaeth Gynaliadwy (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA069 Papur Cefndir ar Nodweddion Arbennig (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA070 Papur Cefndir ar y Weledigaeth a’r Amcanion (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA071 Papur Cefndir ar Wastraff (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA072 Papur Cefndir ar yr Iaith Gymraeg (Diweddariad Mawrth 2018) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA073 Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ddylunio Cynaliadwy, 2011 (Diweddariad Technegol Rhagfyr 2013)

NPA074 Testun y Cynllun Datblygu Lleol 1 (dyddiad terfyn 2021)

NPA075 Diagram Allwedd y Cynllun Datblygu Lleol 1 (dyddiad terfyn 2021)

NPA076 Rhestr o Gywiriadau i’r Cynllun Datblygu Lleol 1 (dyddiad terfyn 2021)

NPA077 2011 Adroddiad Monitro CDLl Blynyddol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA078 2012 Adroddiad Monitro CDLl Blynyddol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA079 2013 Adroddiad Monitro CDLl Blynyddol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA080 2014Adroddiad Monitro CDLl Blynyddol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA081 2015 Adroddiad Monitro CDLl Blynyddol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA082 2016 Adroddiad Monitro CDLl Blynyddol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA083 2017 Adroddiad Monitro CDLl Blynyddol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA084 2018 Adroddiad Monitro CDLl Blynyddol (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA085 Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy 2014, (Diweddariad Technegol Awst 2016) (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

NPA086 Adroddiad ar Gyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2019 (Fersiwn Saesneg Yn Unig)

Mwy am Cynllun Datblygu 2