Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy 5/10/22

Dyddiad y Cyfarfod : 05/10/2022

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Cynghorydd M James

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Neb

3.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2022.

6. Ystyried adroddiad ariannol y Rheolwr Cyllid Allanol ynglŷn â’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy

7. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

8. Ystyried adroddiad y Rheolwr Cyllid Allanol ar y ceisiadau a ganlyn:

SDF/102022/1 – Install Solar Panels on the Community Centre – Begelly Kilgetty Community Association
SDF/102022/2 – Sustainable Solar – St John Ambulance Cymru
SDF/102022/3 – Sustainable eco-friendly hot water – Lamphey Village Hall
SDF/102022/4 – Roof insulation and solar panels – White Hart Community Inn (St Dogmaels Ltd)
SDF/102022/5 – Improving sustainability for Haverfordwest RFC – Haverfordwest Rugby Football Club
SDF/102022/6 – Clydau Solar Bike Shelter / Lloches Solar Beiciau Clydau – Canolfan Clydau
SDF/102022/7 – Hill Mountain Hall Development Plan – external lighting – 1st Johnston Scout Group
SDF/102022/8 – Carbon reduction in community building – The Pater Hall Community Trust
SDF/102022/9 – Peas and Love – Ffynnone – community resilience in North East Pembrokeshire
SDF/102022/10 – Dark Skies Pembrokeshire (part of the Prosiect Nos initiative) – Pembrokeshire Coast NPA
SDF/102022/11 – Reducing our carbon footprint: heat & lights project – Tenby Museum and Art Gallery
SDF/102022/12 – Community-led decarbonisation – Ecodewi