Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy 26/04/23

Dyddiad y Cyfarfod : 26/04/2023

10am, Rhith-Gyfarfod

1.    Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.    Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3.    Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2023

4.    Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

4.      Ystyried adroddiad ariannol y Pennaeth Datgarboneiddio ynglŷn â’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (Adroddiad 04/23)

5.     TDerbyn diweddariad ar y Prosiect Gwyrddu Amaethyddiaeth. (Adroddiad 05/23)

6    Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

7.    Ystyried adroddiad y Pennaeth Datgarboneiddio ar y ceisiadau a ganlyn (Adroddiad 06/23)

SDF /042023/1 – Labordy Cefnfor Gwyrddach – Ymddiriedolaeth Môr Cymru

SDF /042023/2 – Gwelliannau Storio Batri/ Paneli Solar – Ymddiriedolaeth Gymunedol Theatr Gwaun

SDF/042023/3 – Cilrath Acre – Acts Gorllewin Cymru

SDF/042023/4 – Rhyfelwyr Ynni Ydyn Ni – Awel Aman Tawe

SDF/042023/5 – Datblygiadau Parc Tre-groes – Clwb Pêl-droed Chwaraeon Abergwaun

SDF/042023/6 COCA – Gwreiddiau Newydd COCA 2023 – Amaethyddiaeth Gymunedol Organig Caerhys