Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy 23/03/22

Dyddiad y Cyfarfod : 23/03/2022

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2022.

4. Ystyried adroddiad ariannol y Rheolwr Cyllid Allanol ynglŷn â’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy

5. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

6. Ystyried adroddiad y Rheolwr Cyllid Allanol ar y ceisiadau a ganlyn:

  • SDF/032022/1 Paneli haul ffotofoltäig ar Siop Lawrenni – Cwmni Buddiant Cymunedol Siop Lawrenni
  • SDF/032022/2 Prosiect Cynaliadwyedd Clwb Chwaraeon – Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol San Ishmael
  • SDF/032022/3 Goleuadau Solar Maes Parcio Neuadd y Pentref Llan-teg – Cymdeithas Gymunedol a Neuadd y Pentref Llan-teg

Cofnodion a Gynhaliwyd