Pwyllgor Safonau

Dyddiad y Cyfarfod : 22/07/2020

Rhith-Gyfarfod, 2pm

1.     Ethol Cadeirydd

2.     Ethol Is-Gadeirydd

3.     Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.     Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5.     Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2018

6.      Ystyried yr adroddiadau gan y Swyddog Monitro (Adroddiad 01/20)

7.      Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

Cofnodion a Gynhaliwyd