Pwyllgor Safonau 01/05/24

Dyddiad y Cyfarfod : 01/05/2024

2pm, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1.     Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.     Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3      Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mai 2023

4.    Derbyn y nodiadau ar y Fforwm Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau – Cymru a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2024

5.    Ystyried yr adroddiadau gan y Swyddog Monitro (Adroddiad 01/24)

6.    Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972