Pwyllgor Safonau 24/02/21

Dyddiad y Cyfarfod : 24/02/2021

10am, Rhith-Gyfarfod

1.     Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.     Ethol Is-Gadeirydd

3.     Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

4.     Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2020

4.      Ystyried yr adroddiad gan y Swyddog Monitro (01/21)

5.      Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

Cofnodion a Gynhaliwyd