Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy 20/01/21

Dyddiad y Cyfarfod : 20/01/2021

Rhith-Gyfarfod, 10am

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 4 Tachwedd 2020.

4. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

5. Ystyried adroddiad y Swyddog Cyllid a Grantiau ar y ceisiadau a ganlyn:

SDF/012021/1 Trefdraeth: Datgarboneiddio drwy Fioamrywiaeth – NAEG

SDF/012021/2 Rhaglen Effeithlonrwydd Ynni Sir Benfro (PEEP) – Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian Cyf

SDF/012021/3 Prosiect Arbed Ynni ar gyfer Hyb Cymunedol – Cymdeithas Chwaraeon a Hamdden Herbrandston

SDF/012021/4 Neuadd Giraldus ‘Mangre i Bawb’ – Cymdeithas Gymunedol De Ridgeway

SDF/012021/5 Prosiect Ynni Amgen Ynys Dewi  – Cam 2 – RSBP

SDF/012021/6 Gwella Effeithlonrwydd Ynni a’r Amgylchedd – Clwb Rygbi Crymych Cyf

SDF/012021/7 Neuadd Bwlch-y-groes – Ailadeiladu

SDF/012021/8 Adnewyddu cynaliadwyedd Haverhub – Haverhub CIC

SDF/012021/9 Peilot Trafnidiaeth Leol wedi’i Datgarboneiddio – Eco Dewi

SDF/012021/10 Tyfu Clynfyw  – Cwmni Buddiannau Cymunedol Clynfyw

SDF/012021/11 Eco Hybiau ar gyfer Eco Arwyr! – Sbardun, Dysgu Sir Benfro

SDF/012021/12 Menter Bio-olosg ar gyfer Rhannu-Economi Gogledd Sir Benfro (BINS) – Cydnerthu Cymunedol Ffynnone yng Ngogledd Sir Benfro

Cofnodion a Gynhaliwyd