Pwyllgor Adolygu Gweithredol 23/06/21

Dyddiad y Cyfarfod : 23/06/2021

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Cynghorydd K Doolin

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2021

6. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

04/21 Ardaloedd Morol Gwarchodedig o gwmpas Arfordir Sir Benfro
Mae’r adroddiad yn disgrifio cyfrifoldebau’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ynglŷn â’r Ardaloedd Morol Gwarchodedig o gwmpas Arfordir Sir Benfro.

05/21 Wardeniaid Coed Sir Benfro
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o gynllun gwirfoddolwyr Wardeniaid Coed Sir Benfro a gydlynir gan APCAP.

06/21 Adroddiad Perfformiad am y Cyfnod yn diweddu ar yr 31 Mawrth 2021
Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad am y flwyddyn ariannol gyfan – o fis Ebrill i fis Mawrth 2020/21, ac mae’n cynnwys data Chwarter 4 (Ionawr – Mawrth) ar gyfer y mwyafrif o’r setiau data.

07/21 Cofrestr Risg
Gofynnir i’r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.

7.   Ystyried y blaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn ddilynol

8.     Dirprwyo unrhyw faterion i’w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus.

Cofnodion a Gynhaliwyd