Pwyllgor Adolygu Gweithredol 12/06/2024

Dyddiad y Cyfarfod : 12/06/2024

10:00am, Rhith-Gyfarfod

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenolded

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 06 Mawrth 2024

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

 

03/24    Archwiliad Dwfn/ Hunanasesiad o’r Amcan Llesiant: Cysylltiad

Cyflwyno asesiad archwiliad dwfn o un o amcanion llesiant, sef Cysylltiad.

04/24    Adolygiad o’r Prosiect y 1,000 Diwrnod Cyntaf

Cyflwyno adolygiad i’r Aelodau o waith y Prosiect Y 1,000 Diwrnod 1af a’r modd y mae’r gweithgaredd presennol ac arfaethedig yn y maes hwn yn cael ei ddatblygu i ddiwallu anghenion plant a’r rhai sy’n rhoi gofal i’r grŵp oedran hwn.

05/24    Adolygiad o’r Prosiect Cerdded er Lles yng Ngorllewin Cymru

Cyflwyno adroddiad i’r Aelodau ar weithgareddau, allbynnau a chanlyniadau’r prosiect Cerdded er Lles yng Ngorllewin Cymru yn dilyn cwblhau’r prosiect fis Ionawr 2024.

06/24    Adroddiad ar Berfformiad Amcanion Llesiant

Cyflwyno adroddiad ar y camau ymlaen yn erbyn y dangosyddion / prosiectau / rhaglenni gwaith blaenoriaeth am y cyfnod yn diweddu 31 Mawrth 2024.