Pwyllgor Adnoddau Dynol 25/05/22

Dyddiad y Cyfarfod : 25/05/2022

10am, Rhith-Gyfarfod

  1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb
  2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes
  3.  Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Tachwedd 2021.
  4.  Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972
  5.  Rhoi adborth i’r Aelodau ar ganlyniadau’r ymgynghori â’r staff ar ailstrwythuro, a chytuno ar y camau nesaf.