Pwyllgor Adnoddau Dynol 28/02/24

Dyddiad y Cyfarfod : 28/02/2024

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2024

4.  Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Ystyried yr adroddiad canlynol:

02/24 Adroddiad ar Reoli Adnoddau Dynol
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o waith y Tîm AD yn ystod y chwarter diwethaf (i ddilyn).

6. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraffau 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

7. Derbyn diweddariad ynglŷn â Swyddog Statudol.