Pwyllgor Adnoddau Dynol 24/11/21

Dyddiad y Cyfarfod : 24/11/2021

2.30pm, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Medi 2021.

4. Derbyn diweddariad llafar ar waith y Tîm Adnoddau Dynol yn ystod y chwarter olaf.

5. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

6. Ystyried adroddiad y Rheolwr Adnoddau Dynol sy’n rhoi dealltwriaeth i’r Aelodau o’r modd y bydd yr Awdurdod yn cynnal adolygiad o’i strwythur graddio (Adroddiad 05/21).

7. Ystyried adroddiad y Rheolwr Adnoddau Dynol sy’n egluro i’r Aelodau y broses gyffredinol a ddefnyddir i ail-strwythuro’r sefydliad, yn dilyn cytundeb ar y strategaeth newydd ar gyfer 2022 ac wedi hynny (Adroddiad 06/21).

8. Derbyn diweddariad llafar gan y Prif Weithredwr ar y broses Blaenoriaethu.

 

Cofnodion a Gynhaliwyd