Pwyllgor Adnoddau Dynol 04/10/23

Dyddiad y Cyfarfod : 04/10/2023

10am, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

4. Er mwyn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd Pennaeth Cyllid (Swyddog Adran 151) a Chodi Arian

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar:

a)  28 Mehefin 2023

b)  27 Medi 2023 (i ddilyn)

6. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

7. Nodi Dangosfwrdd Ystadegol Adnoddau Dynol ar gyfer mis Awst 2023.

8. Ystyried yr adroddiad canlynol:

02/23 Cyflogau a Graddfeydd
Mae’r Adroddiad yn rhoi diweddariad ar yr Adolygiad Cyflogau a Graddfeydd sydd ar y gweill ar hyn o bryd.