Pwyllgor Adnoddau Dynol (Cyfarfod Anghyffredin) 18/05/22

Dyddiad y Cyfarfod : 18/05/2022

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinir ym Mharagraf 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

4. Cytuno ar y broses o benodi Cyfarwyddwr yn dilyn ymddiswyddiad y Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd presennol y Parc

 

Cofnodion a Gynhaliwyd