Awdurdod y Parc Cenedlaethol 20/12/2023

Dyddiad y cyfarfod : 20/12/2023

10yb, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2023

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd

6. Derbyn adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu a gynhaliwyd ar 25 Hydref 2023

7. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Adolygu Gweithredol a gynhaliwyd ar 27 Medi 2023

8. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Ieuenctid a gynhaliwyd ar 07 Tachwedd 2023

9. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

42/23    Adolygu Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol

43/23    Drafft o Strategaeth y Gymraeg 2023-2028

44/23    Adroddiad y Pwyllgor Safonau

45/23    Grŵp Arallgyfeirio Incwm

10. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

11. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

46/23    Ailddatblygu’r Ystafell Werdd – I ddilyn