Awdurdod y Parc Cenedlaethol 19/06/2024

Dyddiad y Cyfarfod : 19/06/2024

10yb, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 01 Mai 2024

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd

6. Derbyn adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu a gynhaliwyd ar 24 Ebrill 2024.

7. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Adnoddau Dynol a gynhaliwyd ar 28 Chwefror 2024.

8. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Archwilio ac Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 28 Chwefror 2024.

9. Ystyried adroddiad cyfarfod y Fforwm Gwirfoddolwyr a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2024.

10. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau a gynhaliwyd ar 17 Ebrill 2024.

11. Ystyried adroddiadau cyfarfod y Pwyllgor Ieuenctid a gynhaliwyd ar 16 Ebrill a 30 Ebrill 2024.

12. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Grantiau a gynhaliwyd ar 08 Mai 2024.

13. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

20/24    Adroddiad Archwilio Cymru ar Lywodraethu 

Gofynnir i’r Aelodau dderbyn yr adroddiad gan Archwilio Cymru ar Lywodraethu.

21/24    Ymgynghori ar y Cynllun Partneriaeth Drafft.

Ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau ar nifer o ddogfennau ymgynghori drafft gan gynnwys Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol ar gyfer 2025-2029, cwestiynau ymgynghori ac asesiadau effaith.

Atodiad 1

Atodiad 4

Atodiad 5

Atodiad 6 

Atodiad 7

Atodiad 8 

Atodiad 9 

Atodiad 10 

Atodiad 11 

 

22/24    Adroddiad y Pwyllgor Safonau

Yn unol â’n dyletswydd statudol, mae’r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu’r modd y mae swyddogaethau’r Pwyllgor Safonau wedi’u cyflawni, ac yn rhoi trosolwg o’r materion ymddygiad yn gyffredinol o fewn yr Awdurdod.

23/24    Safonau’r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol

Gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol fel cyflwyniad yr Awdurdod i Gomisiynydd y Gymraeg.

24/24    Lleoliad cyfarfodydd ar ôl Ailddatblygu’r Ystafell Werdd

Gofynnir i’r Aelodau ystyried lleoliad cyfarfodydd yr Awdurdod a’r Pwyllgor Rheoli Datblygu tra bod yr Ystafell Werdd yn cael ei hailddatblygu.

25/24    Papurau Electronig

Gofynnir i’r Aelodau ystyried dosbarthu copïau papur yn y dyfodol o’r agendâu a’r papurau ar gyfer cyfarfodydd yr Awdurdod a’i Bwyllgorau.