I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Partneriaid yn cyd-gamu ar gyfer ‘Cerdded er Budd Lles’

Mae camau breision yn cael eu cymryd yng Ngorllewin Cymru i ysbrydoli pobl a allai elwa o fod yn fwy gorfforol egnïol i gerdded yn rheolaidd drwy brosiect newydd ac arloesol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw prif bartner y prosiect a gefnogir gan grant o £400k gan y Gronfa Iach ac Egnïol. Mae’r bartneriaeth draws-sector hefyd yn cynnwys Ceredigion Actif/Cyngor Sir Ceredigion; Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin (Cerdded er Lles Sir Gaerfyrddin); Tîm Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda a Snowdrop Independent Living yn Hwlffordd.

Y bwriad yw lansio’r prosiect, ac iddo deitl addas, ‘Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru’ yn ystod yr hydref. Ei brif nod yw datblygu model cynaliadwy ar gyfer grwpiau cerdded er budd iechyd a lles ar draws ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Prif nod ‘Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru’ yw datblygu model cynaliadwy ar gyfer grwpiau cerdded er budd iechyd a lles ar draws ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.
Prif nod ‘Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru’ yw datblygu model cynaliadwy ar gyfer grwpiau cerdded er budd iechyd a lles ar draws ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Bydd y prosiect yn gweithio’n bennaf gyda phractisau meddygon teulu a chanolfannau eraill mewn cymunedau lleol er mwyn eu helpu i greu grwpiau cerdded, gyda’r rheini sy’n cael trafferth bod yn gorfforol egnïol mewn golwg.

Dywedodd Sam Evans, Swyddog Walkability y Parc Cenedlaethol, a fydd yn gysylltiedig â darparu’r prosiect: “Mae’r ffocws ar helpu pobl i fod yn fwy egnïol drwy eu hannog i ymuno â grŵp cerdded cyfeillgar a chefnogol dan ofal arweinwyr cerdded hyfforddedig.

“Unwaith y bydd y grwpiau cerdded hyn wedi’u sefydlu, mewn lleoliadau hysbys a diogel, byddant yn gweithio gyda phartneriaid i gael gwared ar unrhyw rwystrau, gan annog unigolion a’u galluogi i gerdded yn rheolaidd fel rhan o’u bywyd yn yr hirdymor. Cerdded yw’r gweithgarwch mwyaf hygyrch sydd o fudd i iechyd corfforol a lles meddwl ac mae’n hybu rhyngweithio cymdeithasol.

“Mae hwn yn brosiect sydd wedi’i ariannu dros dair blynedd a phan fydd wedi’i gwblhau, ei nod yw dangos model cynaliadwy ar gyfer gweithgareddau cerdded a rhagnodi cymdeithasol. Bydd grwpiau cerdded yn croesawu’r rheini sydd fwyaf tebygol o elwa o gerdded er budd eu hiechyd, sy’n cael eu hatgyfeirio gan weithwyr iechyd proffesiynol.

“Uchelgais y prosiect yw datblygu model y gellid ei addasu a’i atgynhyrchu mewn ardaloedd eraill yng Nghymru, gan gynyddu’r gwerth gwych am arian y cydnabyddir bod mentrau cerdded wedi’u dylunio’n dda yn ei sicrhau. 

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael cyn lansio prosiect ‘Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru’ yn ystod yr hydref eleni.

Gyhoeddi 11/07/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion