Brîff Mynediad Hamdden Maes Tanio Castellmartin

Sut i wneud cais i gael mynediad i Faestir y Gorllewin (Range West) ar Faes Tanio Castellmartin.

Mae gweithgareddau ar Range West yn gyfyngedig i bysgota, syrffio, dringo ac ogofa. Ni chaniateir cerdded yn gyffredinol ar hyd yr arfordir. Os ydych chi’n dymuno gwneud hyn mae’n rhaid i chi archebu lle ar daith gerdded dywysedig trwy wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

 Sut i gael mynediad i Faestir y Gorllewin (Range West)

Mae angen 2 gam i gael mynediad i Ardal Maestir y Gorllewin (Range West) Maes Tanio Castellmartin.

 1. Rhaid i chi wylio’r Brîff Mynediad Hamdden Maes Tanio Castellmartin
 2. Argraffwch a llenwch Ffurflen Gais Mynediad i Faes Tanio Castellmartin a’i rhoi i’r Gwarchodwr.

Mynediad

 • Dim ond os nad oes hyfforddiant milwrol yn cael ei gynnal y caniateir mynediad. Cyhoeddir yr amseroedd tanio ar wefan Gov.UK.
 • Mae Maes Tanio Castellmartin yn weithredol 44 wythnos y flwyddyn; gyda 2 noson o danio bob wythnos ar nosweithiau nad ydyn nhw’n dilyn ei gilydd (Mawrth ac Iau fel arfer, ond weithiau Llun a Mercher)/
 • Ni fydd tanio ar benwythnosau nac ar Wyliau Banc.
 • Mae’r prif gyfnodau mynediad adeg y byddwn ni’n gwneud gwaith cynnal a chadw felly ni fyddwn yn tanio, sef:
  • Pasg – 2 wythnos. Eleni, 29 Mawrth – 09 Ebrill 2021.
  • Haf – Awst i gyd.
  • Nadolig – 2 wythnos. Eleni, 21 Rhagfyr 2021 – 3 Ionawr 2022.
  • Holl wyliau’r banc a phob penwythnos drwy gydol y flwyddyn.
 • Rhaid i chi wirio cyn dod i sicrhau na fu unrhyw newidiadau i’r cynllun hyfforddi milwrol a fydd yn effeithio ar eich profiad hamdden. Ffôn: 01646 662367.

Cyrraedd / Gadael Maestir y Gorllewin (Range West)

 • Pan fydd aelodau o’r cyhoedd wedi gwylio’r cyflwyniad hwn, byddan nhw’n argraffu’r ffurflen gais mynediad i Faes Tanio Castellmartin ac yn mynd â hi i’r Swyddfa Ddiogelwch ar eu hymweliad cyntaf. Yna, rhoddir manylion yr ymgeiswyr ar y system. Bydd mynediad wedyn yn cael ei ganiatáu. DIM FFURFLEN GAIS, DIM MYNEDIAD. NI FYDD ffurflenni sy’n cael eu hanfon yn electronig yn cael eu derbyn.
 • Un drwydded = un person! Peidiwch â dod â ffrindiau a theulu gyda chi. Ni fyddan nhw’n cael mynediad! Bydd nifer y tocynnau sydd ar gael bob dydd yn cynyddu i 50 yn ystod 2021. Ffoniwch i wneud yn siŵr bod tocynnau ar gael cyn i chi deithio.
 • Tynnir eich llun a byddwch chi’n cael tocyn. Rhaid i chi gadw eich tocyn bob amser a’i ddangos pan ofynnir i chi wneud hynny gan aelod o Staff Maes Tanio Castellmartin neu un o Barcmyn y Parc Cenedlaethol.
 • Ar ymweliadau dilynol, bydd y gwarchodwr yn gwirio a ydych chi’n gymwys i gael mynediad i’r Maes Tanio. (Does dim angen i chi ddod â’r ffurflen gais gyda chi eto).
 • Casglwch Daflen gan y Gwarchodwr. Mae hwn yn cynnwys yr holl brif bwyntiau o’r cyflwyniad briffio, gan gynnwys rhifau ffôn perthnasol.
 • Os ydych chi’n dringo neu’n ogofa, casglwch Fap Cyfyngiadau gan y Gwarchodwr.
 • Mae mynediad wedyn o 2 bwynt, naill ai yn Gupton Gate neu Staciau’r Heligog (Stack Rocks).
 • Mae pob llwybr wedi’i farcio’n glir â physt gwyn y gallwch eu gweld o un i’r llall. Rhaid i chi beidio â gwyro oddi wrth y llwybrau hyn nes i chi gyrraedd yr ardal lle rydych chi’n mynd i wneud eich gweithgaredd. Rhaid i chi aros rhwng y pyst a’r môr, peidiwch â mentro yn nes i mewn i’r tir.
 • Ar ôl i chi gwblhau eich gweithgaredd, rhaid i chi roi gwybod eich bod wedi gadael y maes tanio drwy fynd i’r Swyddfa Ddiogelwch a rhoi eich tocyn yn ôl.
 • Peidiwch â mynd â’ch tocyn adref, gan y bydd y gwarchodwr yn meddwl eich bod yn dal i fod ar y Maes Tanio a’ch bod mewn trafferth. Os na ellir cysylltu â chi dros y ffôn, bydd angen chwilio amdanoch ar y maes tanio ac efallai y gelwir y gwasanaethau brys.
 • Mae’r signal ffôn symudol yng Nghastellmartin yn wael iawn ac ni ddylid dibynnu arno. Mae ffonau argyfwng melyn ar hyd y Maes Tanio sy’n cysylltu’n uniongyrchol â’r Swyddfa Ddiogelwch.

Mannau Mynediad a Ffoniau Argyfwng Maes Tanio Castellmartin

Mae’r holl deleffonau wedi’u cysylltu â’r Swyddfa Ddiogelwch. Codwch y ffôn a bydd rhywun yn y swyddfa ddiogelwch yn ateb.

Map showing location of access points and emergency phones on Castlemartin Range

Rheolau

 • Dim tanau.
 • Dim anifeiliaid anwes.
 • Dim Arfau Tân personol.
 • Dim dronau.
 • Dim gwersylla na pharcio dros nos
 • Dim tyllu Abwyd ar y traeth.
 • Mae’r ddeddfwriaeth yn datgan y gellir pysgota Draenog môr drwy gydol y flwyddyn, fodd bynnag, mae cyfyngiad o 2 bysgodyn fesul person rhwng 1 Ebrill a 31 Hydref, gyda’r maint yn 42cm o leiaf. Y tu allan i’r dyddiadau hyn, dim ond dal a rhyddhau sy’n cael ei ganiatáu. Bydd unrhyw un sy’n anwybyddu’r rheolau hyn yn cael ei riportio i’r awdurdodau perthnasol.
 • Rhaid bod yn o leiaf 18 oed i gael mynediad.
 • Pan fyddwch yn gadael y Maes Tanio, ewch â’ch holl offer a’ch sbwriel gyda chi.
 • Hunan-blismona; efallai bydd aelodau o’r cyhoedd sydd heb gael eu briffio yn ceisio eich dilyn ar y Maes Tanio. Holwch a oes ganddyn nhw docyn; os nad oes, gofynnwch iddyn nhw adael y maes tanio. Peidiwch â dadlau na ffraeo! Rhowch wybod i’r Swyddfa Ddiogelwch pan fyddwch yn gadael.

 

Dim mynediad i’r ardaloedd hyn:

 • Unrhyw le i mewn i’r tir oddi ar y trac, hy pyst gwyn.
 • Pob targed, yn enwedig targedau caled; fel hen gerbydau milwrol
 • Unrhyw ardal sydd â chyfyngiad dyddiad arni (dringwyr/pobl sy’n ogofa). Mae’r holl safleoedd nythu hysbys wedi’u marcio â photiau coch. Peidiwch â dringo/ogofa rhwng potiau sydd wedi’u marcio â’r un llythyren neu rif o 1 Mawrth ymlaen hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Edrychwch ar y mapiau cyfyngiadau a’r hysbysiadau ar ben y clogwyni i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.
 • Gall pobl sy’n ogofa chwilio am lecynnau posibl ond rhaid iddyn nhw beidio â mynd i mewn i ogofâu. Os ydych chi’n gweld unrhyw beth o ddiddordeb, cysylltwch â Pharcmon APCAP.
 • Dim pellach i’r de na Thraeth Frainslake (pysgota a syrffio).
 • Pob gwaith gosod brics a gosodiadau trydanol.

 

Ordnans heb ffrwydro

Mae Canolfan Maes Tanio Castellmartin wedi bod yn cael ei defnyddio ers 1939. Fe’i defnyddiwyd gan luoedd y DU, yr Almaen, America, Ffrainc, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg. I’r perwyl hwn mae llawer o ordnans heb ffrwydro ar y Maes, ac ni ellir adnabod y rhan fwyaf ohono dros amser gan fod yr elfennau wedi’i dreulio drwy rwbio’r gragen allanol, sy’n golygu nad oes unrhyw liwiau na marciau i helpu i ganfod beth ydyn nhw. Ni ddylid gosod seilbyst o dan unrhyw amgylchiadau ac ni ddylid clymu rhaffau wrth unrhyw eiddo sy’n perthyn i’r Weinyddiaeth Amddiffyn. Ni chaniateir i bobl sy’n ogofa osod Bolltau ar unrhyw ran o’r Maes Tanio.

Peidiwch cyffwrdd, cicio, codi na mynd â dim byd gartref gyda chi.

PEIDIWCH Â CHYFFWRDD: BYDD YN EICH LLADD CHI!

 

Dilynwch y tri ‘Rs’ o Ddiogelwch Ffrwydron

 • ADNABOD (“Recognise”) – OS YDYCH YN AMAU, TYBIWCH Y GWAETHAF
 • ENCILIO (“Retreat”) – PEIDIWCH Â CHYFFWRDD! NODWCH Y LLEOLIAD AC EWCH ODDI YNO
 • RIPORTIO (“Report”) – RHOWCH WYBOD I’R SWYDDFA DDIOGELWCH WRTH ADAEL

 

Ammunition found on Castlemartin Range

Natur Amrywiol Bwledi a Chetris Cyn ac Ar ôl eu Tanio

Cadwraeth

 • Mae Maes Tanio Castellmartin yn bwysig i lawer o rywogaethau, gan gynnwys adar sy’n nythu ar y clogwyni fel brain coesgoch (isod), gweilch y penwaig, llursod a gwylogod. Bydd pob safle nythu hysbys yn cael ei farcio â photiau wedi’u paentio’n goch (isod) neu ar hysbysiadau ar ben y clogwyni. Peidiwch â dringo/ogofa rhwng potiau sydd wedi’u marcio â’r un rhif neu lythyren o 1 Mawrth ymlaen hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Dylech osgoi pob safle nythu, hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi’u marcio. Edrychwch ar y mapiau cyfyngiadau a’r hysbysiadau ar ben y clogwyni i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.
 • Mae morloi bach (isod) yn cael eu geni rhwng canol Awst a mis Tachwedd yn ein baeau a’n cildraethau. Dylech osgoi pob man lle rydych yn gweld morloi a/neu forloi bach ar hyn o bryd.
 • Pysgotwyr – defnyddiwch fachyn a fydd yn sythu’r llinell a llinell bioddiraddadwy er mwyn atal anafiadau i fywyd gwyllt

 

Ffurflen Gais/Crynodeb

 • Mae angen 2 gam i gael mynediad i Ardal Maestir y Gorllewin (Range West) Maes Tanio Castellmartin.
  1. Rhaid i chi wylio’r Brîff Mynediad Hamdden Maes Tanio Castellmartin
  2. Argraffwch a llenwch Ffurflen Gais Mynediad i Faes Tanio Castellmartin a’i rhoi i’r Gwarchodwr.
 • Ar ôl gwneud hyn, gallwch gael mynediad i Range West ond rhaid i chi lynu wrth yr holl amodau.
 • Rhaid i chi gydymffurfio â’r drefn cyrraedd a gadael.
 • Bydd methu â dilyn y rheolau’n arwain at golli eich hawl i ddefnyddio Range West at ddibenion hamdden.
 • Mae gweithgareddau ar Range West yn cynnwys Pysgota, Syrffio, Dringo ac Ogofa. Ni chaniateir cerdded yn gyffredinol ar hyd yr arfordir. Os ydych chi’n dymuno gwneud hyn, Os ydych chi’n dymuno gwneud hyn mae’n rhaid i chi archebu lle ar daith gerdded dywysedig trwy wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.
 • Gall y cyhoedd gael mynediad i lwybr yr arfordir yn ardal Range East os nad oes baner goch yn chwifio i ddangos nad oes tanio’n digwydd.
 • Rhaid i chi ddilyn y pyst gwyn gan sicrhau eich bod rhyngddyn nhw a’r môr ar lwybrau sydd wedi’u diffinio’n dda.

Peidiwch â Chrwydro i mewn i’r Maes Tanio!

 

Mynediad – Crynodeb

 • Ffoniwch cyn teithio i Gastellmartin i weld os ydych yn cael mynediad.
 • Rhif Ffôn Awtomatig yn rhoi gwybod i chi pryd fydd mynediad ar gael 01646 662367
 • Swyddfa Ddiogelwch 01646 662280
 • TSM (Oriau Swyddfa) 01646 662306
 • Parcmon APCAP – Lynne Houlston 07866 771188/ lynneh@pembrokeshirecoast.org.uk
 • Cadwch at yr holl gyfyngiadau COVID 19 a’r rheolau cadw pellter cymdeithasol.
 • Ewch i’r Swyddfa Ddiogelwch ac archebu lle. Tynnir eich llun ac yna rhoddir tocyn i chi.
 • Cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau ychwanegol a roddir gan y Gwarchodwr. Casglu’r Daflen a’r Map Cyfyngiadau.
 • Bydd mynediad drwy’r pwyntiau mynediad awdurdodedig.
 • Arhoswch ar y llwybrau awdurdodedig.
 • Gwnewch eich gweithgaredd.
 • Ewch â’ch holl offer a’ch sbwriel oddi ar y Maes Tanio.
 • Gadewch y Maes Tanio ar hyd llwybrau awdurdodedig a’r mynedfeydd.
 • Ewch yn ôl i’r Swyddfa Ddiogelwch a chofrestru eich bod wedi gadael y Maes Tanio (rhowch eich tocyn yn ôl).