Arweiniad Covid-19 (Coronafeirws) i gerddwyr

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyhoeddi arweiniad i bobl er mwyn eu helpu i gadw’n ddiogel pan fyddant yn mynd i gerdded.

Ar yr amod nad ydych chi, nac unrhyw un arall yn eich cartref, yn arddangos symptomau Covid-19, y cyngor cyfredol gan Lywodraeth Cymru yw ei bod yn ddiogel ichi fynd allan i wneud ymarfer corff, cyhyd â’ch bod chi:

  • Cynlluniwch ymlaen llaw – Sylwch fod rhai cyflesterau gan gynnwys rhai meysydd parcio ar gau o hyd. Mae pob maes parcio a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol nawr ar agor.
  • Aros ar y llwybr – Peidiwch â thresmasu ar dir preifat; defnyddiwch lwybrau cyhoeddus a llwybrau ceffylau yn unig.
  • Cadw pellter cymdeithasol ac yn gadw at arferion hylendid dwylo manwl – Cadwch o leiaf dau fetr rhyngoch chi a cherddwyr eraill ac osgoi defnyddio llwybrau cul.
  • Cynllunio eich taith – Ceisiwch osgoi’r amseroedd prysur pan fydd llawer o bobl eraill yn cerdded hefyd, ac os yn bosibl, peidiwch â defnyddio’r un llwybrau bob dydd.
  • Parchu preswylwyr a thirfeddianwyr – Os yw llwybr yn agos at dŷ neu fferm, ceisiwch ddefnyddio llwybr arall. Os nad yw hyn yn bosibl, parchwch le’r preswylwyr gan y gallant fod yn agored i niwed neu’n hunanynysu.
  • Cadw cŵn ar dennyn – Mae tymor wyna wedi dechrau ac erbyn hyn mae llawer o gaeau’n llawn defaid ac wyna.
  • Cau giatiau i atal defaid a gwartheg rhag dianc.
  • Byddwch yn wyliadwrus ynglyn â golchi dwylo a hylendid – Cofiwch fod gatiau, camfeydd a strwythurau awyr agored eraill yn cael eu cyffwrdd yn rheolaidd.

Poster Mwynhau eich Taith Cerdded - Coronafeirws

Cerdded yn y Parc

Gyda dros 600 milltir o lwybrau cerdded cyhoeddus, a llwybrau ceffylau, mae cerdded yn ffordd ddelfrydol o ddarganfod golygfeydd, bywyd gwyllt a hanes Arfordir Penfro.

Darllenwch Fwy