Arweiniad Covid-19 (Coronafeirws) i gerddwyr

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi cyhoeddi arweiniad i bobl sydd â mynediad at gefn gwlad o’u stepen drws er mwyn eu helpu i gadw’n ddiogel pan fyddant yn mynd i gerdded.

Ar yr amod nad ydych chi, nac unrhyw un arall yn eich cartref, yn arddangos symptomau Covid-19, y cyngor cyfredol yw ei bod yn ddiogel ichi fynd allan i wneud ymarfer corff unwaith y dydd, cyhyd â’ch bod chi:

  • Dim ond defnyddio llwybrau cefn gwlad yn eich cymdogaeth y gallwch chi gerdded atynt o’ch cartref – PEIDIWCH â gyrru i’r ardaloedd cefn gwlad i gerdded.
  • Aros ar y llwybr – Peidiwch â thresmasu ar dir preifat; defnyddiwch lwybrau cyhoeddus a llwybrau ceffylau yn unig.
  • Cadw pellter cymdeithasol – Cadwch o leiaf dau fetr rhyngoch chi a cherddwyr eraill ac osgoi defnyddio llwybrau cul.
  • Cynllunio eich taith – Ceisiwch osgoi’r amseroedd prysur pan fydd llawer o bobl eraill yn cerdded hefyd, ac os yn bosibl, peidiwch â defnyddio’r un llwybrau bob dydd.
  • Parchu preswylwyr a thirfeddianwyr – Os yw llwybr yn agos at dŷ neu fferm, ceisiwch ddefnyddio llwybr arall. Os nad yw hyn yn bosibl, parchwch le’r preswylwyr gan y gallant fod yn agored i niwed neu’n hunanynysu.
  • Cadw cŵn ar dennyn – Mae tymor wyna wedi dechrau ac erbyn hyn mae llawer o gaeau’n llawn defaid ac wyna.
  • Cau giatiau i atal defaid a gwartheg rhag dianc.
  • Byddwch yn wyliadwrus ynglyn â golchi dwylo a hylendid – Cofiwch fod gatiau, camfeydd a strwythurau awyr agored eraill yn cael eu cyffwrdd yn rheolaidd.

Mae rhannau o Lwybr Arfordir Penfro wedi cael eu cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd lle mae’r rhain yn debygol o ymgynnull o bobl, lefelau uchel o ddefnydd a rhannau cul o’r llwybr troed lle nad yw’n bosibl mabwysiadu mesurau pellhau cymdeithasol personol.

Gellir gweld rhestr o’r llwybrau cyhoeddus sydd ar gau dros dro ar y map a thabl isod.

Cliciwch y ddolen i weld manylion llawn am y rheolidadau, a ddaeth i rym ar 26 Mawrth 2020.

 

Tabl yn dangos y llwbrau sydd ar gau

I weld y Map Diffiniol, ewch i wefan Cyngor Sir Benfro.

Cymuned

Disgrifiad y lleoliad

Rhif Map Diffiniol

Nanhyfer

Bae Ceibwr, Trewyddel i’r gogledd

PP68/3

Bae Ceibwr, Trewyddel i’r de

PP68/16

Traeth Mawr, Trefdraeth/Clwb Golff i’r gogledd

PP71/69

Trefdraeth

Rhwng Traeth Mawr, Trefdraeth a’r Bont Haearn, Trefdraeth

PP71/44

Rhwng Parrog Trefdraeth ac Aber Rhigian

PP72/18

Rhwng Aber Rhigian ac Aberfforest

PP72/72

Dinas

Bryn Soar, Cwm-yr Eglwys Soar Hill i Aberfforest

PP16/4

Cwm-yr Eglwys o amglych Ynys Dinas

PP16/46

Cwm-yr Eglwys i Bwllgwaelod

PP16/45

Rhwng Pwllgwaelod ac Aber Bach/Hescwm

PP16/38

Aber Bach/Hescwm i’r de-orllewin

PP20/32

Abergwaun a Wdig

Caer Abergwaun i’r gogledd-dwyrain tuag at Ddinas

PP19/74

Diwedd ffordd Harbour Village i’r gogledd tuag at Bencaer

PP19/75

Pencaer

Aber Felin i’r dwyrain

PP54/64/C1

Aber Felin i’r gorllewin

PP54/30

Gorllewin Aber Felin i faes parcio Pen-Caer

PP54/65

Maes Parcio Pen Caer i’r de-orllewin

PP54/66

Maes Parcio Pwll Deri i’r gogledd tuag at Bencaer

PP54/8

Maes Parcio Pwll Deri i’r de tuag at Bwllcrochan

PP54/67

Mathry

Pwllcrochan i’r de tuag at Aber Bach

PP22/19

Aber Mawr i’r de

PP63/57

Abercastell i’r gogledd

PP63/2

Abercastell i’r de

PP63/1

Llanrhian

Trefin i’r gogledd

PP50/26

Trefin i’r de

PP50/25

Porthgain i’r dwyrain tuag at Drefin

PP50/24

Porthgain o’r llwybr sy’n dechrau o Ffordd Llanrhian i’r gogledd-orllewin drwy Jacks House

PP50/51

Porthgain i’r gorllewin tuag at draeth Traeth Llyfn

PP50/4

Traeth Llyfn i Abereiddi

PP50/52

Tyddewi a Chlos yr Eglwys Gadeiriol

Abereiddy i’r de tuag at Porth Mawr

PP86/104

Porth Mawr i’r gogledd

PP86/61

Porth Mawr i’r de

PP86/167

Porthstinan i’r gogledd

PP86/43

Porthstinan i’r de

PP86/42

Porthclais I’r de-orllewin

PP86/30

Rhwng Porth Clais a St Nons

PP86/29

Rhwng St Nons a Chaerfai

PP86/18

Rhwng Caerfai a Caerbwdi

PP86/17

Rhwng Caerbwdi a Trelerw

PP86/14

Rhwng Trelerw a Phorth Y Rhaw

PP86/3

Solfach

I’r gorllewin o Solfach y tu hwnt i St Brides View i Borth y Rhaw/Nawfynnon

PP102/20

I’r gorllewin o Solfach y tu hwnt i Fort Road

PP102/45

Trinity Quay tu hwnt i’r clwb cychod i Fort Road

PP102/14

Maes Parcio Harbwr Solfach tuag at y Gribyn (De)

PP102/7

Bae Gwadn I’r dwyrain

PP90/1

Brawdy

I’r gogledd o Niwgwl

PP5/42

Nolton a’r Garn

I’r de o Niwgwl

PP80/319

Nolton Haven i’r gogledd

PP80/35

Druidston Haven I’r gogledd a Nolton Haven i’r de

PP74/9

Druidston Haven i’r de

PP74/12

The Havens

Aberllydan i’r gogledd

PP26/5

Little Haven – grisiau o’r Point i’r de

PP94/7

Marloes a Sain Ffraid

Bae Sain Ffraid i’r dwyrain tuag at Little Haven

PP85/12

Bae Sain Ffraid i’r gorllewin tuag at Marloes

PP85/13

Traeth Musselwick, traeth Marloes i’r gogledd a’r de

PP62/28

Martins Haven i’r dwyrain

PP62/28

Martins Haven i’r de

PP62/29

Traeth Marloes i’r gogledd

PP62/21

Traeth Marloes i’r de

PP62/16

Dale

O ‘the Gann’ tuag at Lanisan-yn-Rhos

PP15/24

Llanisan-yn-Rhos

Mynediad traeth Musselwick i gyffordd cae chwarae Llanisan-yn-Rhos

PP91/27

Cyffordd cae chwarae Llanisan-yn-Rhos i’r dwyrain

PP91/11

Sandyhaven (Fferm Skerryback) i’r de

PP91/28

Herbrandston

O safle carafanau Sandy Haven i’r dwyrain

PP31/11

Aberdaugleddau

i’r gorllewin o ddiwedd ffordd Gelliswick

PP65/45

Angle

Point House Road i’r gogledd y tu hwnt i’r tafarn

SP2/8

Bae Gorllewin Angle Bay i’r gogledd

SP2/1

Bae Gorllewin Angle Bay i’r de

SP2/15

Freshwater West i’r gogledd

SP2/13

Ystagbwll

St Govans i’r dwyrain

SP4/13

Grisiau mynediad i draeth Broadhaven South

SP4/9,

Broadhaven South i’r de

SP4/10

Cei Ystagbwll i’r gogledd a’r de

SP40/7

Freshwater East i’r gorllewin

SP40/5

Llandyfái

Freshwater East i’r dwyrain

SP17/10

Maenorbŷr

Dwyrain a gorllewin traeth Maenorbŷr

SP23/25

Penalun

Valleyfield Top (Cysylltiad Pont Rheilffordd Penalun) i’r ddau gyfeiriad

SP33/24

Tref Dinbych-y-pysgod

Gorsaf Trên Penalun i’r traeth

SP46/24

Pwynt Giltar, i’r gorllewin tuag at draeth y de

SP46/28

I’r gogledd o Ddinbych-y-pysgod tuag at Waterwynch

SP46/4

St Mary Out Liberty

I’r de o ddiwedd The Glen Road, Saundersfoot

SP43/12

Saundersfoot

Twnnel y Strand Tunnel, Saundersfoot trwy Coppet Hall i Wisemans bridge

SP42/38

Llanrath

Pen gorllewin Lanrath, grisiau tu ôl i’r toiledau

SP1/30

Rhannau prysur o Lwybr Arfordir Penfro wedi'u cau er lles iechyd y cyhoedd

Gwneir y Rheoliadau mewn ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd o ganlyniad i fynychder a lledaeniad coronafeirws syndrom anadlu acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) yng Nghymru.

Darllenwch Fwy