Ennill

Ennillwch daleb £50 i'w wario yn un o'n siopau rhodd.

Mae’n siopau rhodd wedi’i leoli yn:

 

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth llenwch y ffurflen isod. Mae telerau ac amodau llawn i’w gweld o dan y ffurflen.

 

  Cofrestrwch i'n cylchlythyr (gofynnol)

  Derbyn y rheolau (gofynnol)

  Telerau ac amodau raffl cofrestru i’r cylchlythyr

  Mae’r telerau ac amodau hyn yn nodi rheolau ein Raffl Cofrestru i’r Cylchlythyr ac yn berthnasol i bob mater ynglŷn â’r gystadleuaeth. Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus i sicrhau eich bod yn eu deall cyn ymuno â’r gystadleuaeth a chytuno i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr. Rydym yn argymell eich bod yn cadw copi o’r telerau ac amodau hyn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. Bydd ymgeisio yn y gystadleuaeth yn cael ei hystyried fel eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn.

   

  Sut i gymryd rhan

  Drwy lenwi’r ffurflen cofrestri ar gyfer y cylchlythyr a thicio’r blwch i ddweud eich bod yn dymuno cael eich cynnwys yn y raffl byddwch yn cael cyfle o ennill taleb £50 i’w wario mewn siop rodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o’r safleoedd canlynol: Castell Caeriw, Oriel y Parc neu Gastell Henllys.

  Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych chi’n cytuno i’r telerau ac amodau isod:

  Enw a chyfeiriad yr Hyrwyddwr

  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Pembrokeshire Coast National Park Authority, Tîm Marchnata a Chyfathrebu, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY (yr “Hyrwyddwr”). Ebost: gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

   

  Dyddiad Cychwyn

  Bydd ceisiadau ar gyfer y wobr hon yn cael eu derbyn o 9am ar 17 Ebrill 2023 (y “Dyddiad Agor”).

   

  Dyddiad Cau

  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 11.59pm ar 31 Hydref 2023 (y “Dyddiad Cau”).

   

  Sut i Gymryd Rhan

  • Er mwyn cymryd rhan yn y raffl hon, rhaid i’r ymgeisydd gwblhau a chyflwyno’r ffurflen gofrestru ar gyfer y cylchlythyr a thicio’r blwch i ddweud eu bod am gael eu cynnwys yn y raffl erbyn y dyddiad cau.
  • Does dim angen talu ffi mynediad na phrynu unrhywbeth i gystadlu yn y gystadleuaeth hon. Rhaid i ymgeiswyr roi gyfeiriad e-bost dilys sy’n nodi eu cytundeb i dderbyn cyfathrebu drwy’r sianel hon.
  • Mae’r gystadleuaeth hon ond yn agored i’r rhai 18 oed neu hŷn sy’n byw yn y DU.
  • Nid yw gweithwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) na’u teuluoedd agos (priod, rhiant, plentyn, brawd neu chwaer, taid nain a/neu “llysdeulu) yn gymwys i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
  • Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw darparu manylion cywir a chyfredol wrth gymryd rhan yn y raffl a derbyn y wobr.
  • Dim ond un cofnod i bob person. Ni dderbynnir ceisiadau ar ran person arall.
  • Ni ellir dal yr Hyrwyddwr yn gyfrifol am enillwyr yn methu â chyflenwi gwybodaeth gywir sy’n effeithio ar dderbyn gwobrau neu gyflawni eu gwobr. Ni fydd ceisiadau anghyflawn neu annealladwy yn gymwys ar gyfer y raffl.
  • Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn prawf o drosglwyddo fel prawf o dderbyn mynediad i’r raffl.
  • Ni fydd y ceisiadau a dderbynnir wedi’r Dyddiad Cau yn cael eu cynnwys yn y raffl. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn gyfrifol am unrhyw gofnodion na dderbynnir gan y Dyddiad Cau, boed yn cael eu colli, eu gohirio, eu llygru neu fel arall, ac a ddylid oherwydd unrhyw anawsterau technegol neu gamweithrediadau ai peidio.
  • Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl, yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, i ddileu neu analluogi unrhyw gofnodion neu ymgeiswyr y mae’n eu hystyried yn groes i’r telerau ac amodau hyn neu ysbryd y gystadleuaeth. Bydd y rhai sy’n ceisio osgoi’r broses mynediad a/neu gyfarwyddiadau mynediad trwy unrhyw ddull, yn cael eu diarddel ac yn anghymwys ar gyfer unrhyw wobr.
  • Mae’r ymgeisydd yn cytuno i indemnio trefnwyr y gystadleuaeth yn erbyn yr holl gostau a hawliadau gan drydydd parti sy’n deillio o dorri’r cytundeb hwn. Drwy gymryd rhan yn y raffl, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn.

   

  Gwobr

  Mae’r gronfa hon yn cynnwys tair taleb £50 rhodd y gellir eu gwario mewn un atyniad ymwelwyr â’r APCAP o’ch dewis – naill ai Castell Caeriw a Melin Lanw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys, neu Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc.

  Gellir defnyddio talebau i dalu am fynediad, tocynnau digwyddiadau a phrynu siop anrhegion yn unig,* ac maent yn ddilys tan 31 Awst 2024.

  Mae’r gwobrau wedi’u cyfyngu i un fesul cartref a does dim dewis arall arian parod.

   

  Dewis yr enillydd

  Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap gan yr Hyrwyddwr ar 2 Tachwedd 2023 o’r holl geisiadau cymwys a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau.

  Mae penderfyniad yr Hyrwyddwr yn derfynol ac ni atebir unrhyw ohebiaeth na thrafodaeth.

  Hysbysiad y Canlyniadau a Derbyn y Wobr

  Bydd yr enillydd yn cael gwybod drwy e-bost ar ôl y raffl drwy’r cyfeiriad e-bost a roddwyd ganddynt. Os nad yw’r Enillydd yn ateb yr e-bost hwn o fewn 7 diwrnod ar ôl postio’r e-bost i hysbysu’r Hyrwyddwr y byddant yn derbyn y wobr, yna mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ddyfarnu’r wobr i ymgeisydd arall a ddewiswyd ar hap ymhlith y cystadleuwyr sy’n weddill. Bydd yr Enillydd yn derbyn ei gwobr o fewn amser rhesymol ar ôl hynny.

   

  Diogelu data 

  Bydd y data canlynol yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio ar gyfer y raffl: enw llawn a chyfeiriad e-bost.

  Bydd y data hwn yn cael ei ddefnyddio i weinyddu a chyflawni telerau’r raffl ac i anfon y cylchlythyr.

  Bydd eich data’n cael ei gadw am unrhyw delerau y mae angen eu bodloni ynglŷn â chofnodion ASA neu APCAP sy’n ymwneud â’r raffl, ac yna cyn belled â’ch bod yn cydsynio i dderbyn y cylchlythyr.

  Bydd eich data ond yn cael ei rannu gyda thrydydd partïon os oes gofyniad cyfreithiol. Efallai y byddwn ni’n gofyn i enillwyr gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd ar y cyfryngau cymdeithasol, ond does dim rhaid i chi gytuno.

  Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â cyfathrebu@arfordirpenfro.org.uk.

   

  Cyffredinol

  Caiff y telerau ac amodau hyn eu rheoli gan a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr.

   

  Derbyn y rheolau

  Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, ystyrir eich bod wedi derbyn y rheolau uchod ac wedi rhoi’r hawliau i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a nodir uchod.

  Peidiwch â chyflwyno eich manylion i’r gystadleuaeth oni bai eich bod yn barod i gytuno i’r telerau hyn.