COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth

Rheoli Tir er budd Cadwraeth

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro dirwedd ddiwylliannol arbennig o amrywiol sy’n cynnwys bryniau, dyffrynnoedd, clogwyni, traethau, afonydd a llynnoedd. Ar ben hyn, gwelir dylanwad dynol digamsyniol miloedd o flynyddoedd o ymdrechu – tir fferm, adeiladau, heolydd, cloddiau, coetiroedd, glaswelltir, gwrthgloddiau, cestyll, meini hirion – pob un yn atgof o’n diwydiant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yma yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, rydyn ni’n gweithio i warchod tirwedd fyw anhygoel; ac mae ei bywyd gwyllt wedi cael ei lunio dros filoedd o flynyddoedd gan genedlaethau o bobl a oedd yn gweithio i ddarparu bywoliaeth ar gyfer eu teuluoedd. Mae’r gweithgareddau hyn wedi gadael adeiladau a henebion hanesyddol gwych; o gestyll a bryngaerau o’r Oes Haearn i hen bentrefi pysgota.

Dan bwysau …

Mae swyddogaeth ecosystemau (ar y tir ac yn y môr) wedi cael ei diraddio ac fe fydd newid yn yr hinsawdd yn gwaethygu pwyseddau sydd eisoes yn bodoli ar fywyd gwyllt, ac yn ychwanegu rhai newydd. Mae gwarchod safleoedd bywyd gwyllt yn elfen allweddol bwysig, ond nid yw’n ddigon: rhaid adfer cysyllteddau cynefinoedd ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig.

Mae mwy o bobl nag erioed yn byw ym Mharciau Cenedlaethol Prydain, ac yn ymweld â Pharciau Cenedlaethol Prydain, ac mae llawer o bobl yn dal i wneud bywoliaeth oddi ar y tir. Ond, mae’r dirwedd hon yn fregus, a rheolaeth tir gofalus sy’n parhau i lunio siâp ein tirwedd, a’i symud tuag at ddyfodol cynaliadwy.

Straeon llwyddiant wrth warchod bywyd gwyllt …

Mae yna lond lle o straeon llwyddiant ynghylch gwarchod bywyd gwyllt ar safleoedd yn Sir Benfro, ond mae’r ardal wledig ehangach y ddarniog oherwydd defnydd tir, ac mae’r amgylchedd morol hefyd dan lawer o bwysau.

Ein nod yw hybu mesurau i sicrhau gwydnwch ecolegol a gwobrwyo ffermwyr am ffermio mewn ffordd sy’n sensitif i ddalgylchoedd, yn sensitif o ran carbon a hefyd yn sensitif i gysyllteddau. Fe fyddai mesurau o’r fath yn helpu ychwanegu sicrwydd at incymau ffermydd, yn gostwng y perygl o lifogydd, yn gostwng milltiroedd bwyd, yn cyfrannu at ddiogelwch bwyd ac ynni ac yn ailgysylltu pobl a rheolaeth tir a’r bwyd y maen nhw’n ei fwyta.

Oherwydd y ffordd y mae’r byd modern yn gweithio heddiw, mae llawer o bobl wedi eu gwahanu oddi wrth fyd natur yn eu gweithgareddau bob dydd. Ond, mae gan bobl yr un faint o angen i brofi byd natur ar adegau amrywiol yn ystod eu bywydau, fel a welir o’r nifer sylweddol o bobl sy’n ymweld â Pharciau Cenedlaethol Prydain ac ardaloedd hardd eraill o gefn gwlad. Rydyn ni’n gobeithio bod rhoi cyfle i bobl i gael mynediad at dirwedd mor ysbrydolgar yn annog ymdeimlad o rannu’r cyfrifoldeb a balchder ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a chadwraeth a chynaliadwyedd yw’r ddau beth a fydd, gobeithio, yn sicrhau bod y dirwedd hon yma ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.