I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Awdurdod y Parc yn gwneud apêl i gerddwyr reoli eu cŵn yn ystod y tymor ŵyna

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn pwysleisio pa mor bwysig yw cadw cŵn ar dennyn wrth gerdded o gwmpas da byw, ar ôl digwyddiad gofidus arall yn lleol yn ymwneud â chŵn a phoeni defaid.

Bu farw dwy ddafad gyfoen ynghyd â’u hŵyn yn y groth yn Llanychaer, Abergwaun yn ddiweddar ar ôl i gi redeg ar eu holau.

Worrying sheep poster

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio gyda’i gilydd i atgoffa cerddwyr cŵn i gadw eu hanifeiliaid anwes ar dennyn ac o dan reolaeth agos mewn ardaloedd â da byw.

Mae’n dymor ŵyna ar hyn o bryd, ac am fod nifer o lwybrau cyhoeddus yn croesi caeau o ddefaid, dywedodd Geraint Jones, Swyddog Cadwraeth Fferm Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Thîm Troseddau Gwledig Heddlu Dyfed-Powys; ar ôl ymchwilio i'r digwyddiad hwn canfuwyd bod ci wedi’i adael yn rhydd oddi ar ei dennyn, a arweiniodd at golli da byw.

“Os nad ydych chi’n gallu gweld eich ci, neu os yw wedi’i adael allan o reolaeth, gall boeni neu ymosod ar ddefaid. Gall defaid cyfoen sy'n bryderus a dan bwysau erthylu neu golli eu hŵyn, sydd hefyd yn anodd iawn i ffermwyr.

“Mae ŵyn newydd-anedig hefyd yn agored iawn i niwed yn ystod y cyfnod hwn, a gallan nhw fod yn ofidus iawn a marw os ydyn nhw’n cael eu gwahanu oddi wrth eu mamau neu’n cael eu gadael ar ôl i gŵn redeg ar eu holau.”

Gyda hyn mewn golwg, mae Awdurdod y Parc wedi ymuno â Heddlu Dyfed-Powys i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd bod poeni defaid yn drosedd, gyda chanlyniadau i gŵn sy’n cael eu gweld yn rhydd mewn caeau amaethyddol.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod o amgylch y Parc Cenedlaethol o ganol mis Mawrth tan fis Hydref er mwyn atgoffa perchnogion cŵn o'u cyfrifoldebau.

Er mwyn osgoi’r math yma o sefyllfa ar Lwybr Arfordir Sir Benfro ac ar hyd hawliau tramwy yng nghefn gwlad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y canlynol:

Cadw eich ci ar dennyn byr ac o dan reolaeth agos pan fydd defaid gerllaw.

Glanhau ar ôl eich anifail anwes gan fod baw ci yn gallu lledaenu afiechydon i anifeiliaid fferm. Rhowch y baw ci mewn bag ac mewn unrhyw fin gwastraff cyhoeddus ble bynnag rydych chi, neu ewch ag ef adref gyda chi i’w roi yn y bin.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys Cod Ymddygiad Cerdded y Ci Awdurdod y Parc Cenedlaethol ewch i www.pembrokeshirecoast.wales/cerdded a chliciwch ar Mynd â’r Ci am Dro.

 

 

 

Gyhoeddi 19/03/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion