I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Bwrsariaeth deithio yn hwb i sesiwn ar blastig morol yn y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fanteisio ar fwrsariaeth deithio a fydd yn help iddynt gymryd rhan mewn diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

Mae'r sesiwn newydd, Plastig yn y Môr, yn cynnwys gweithdy i gyflwyno’r pwnc, trip i weld arddangosfa’r Arfordir yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yng Nhyddewi a sesiwn ymarferol i ymchwilio i broblem plastig ar draeth gerllaw.

The National Park Authority’s Plastic in the Sea session for schools focuses on marine litter and the impact it has on the environment.
Mae sesiwn Plastig yn y Môr Awdurdod y Parc Cenedlaethol i ysgolion yn canolbwyntio ar sbwriel morol a’r effaith a gaiff ar yr amgylchedd.

Dywedodd Tom Bean, Parcmon Addysg Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae’r sesiwn newydd hon i ysgolion yn ymateb i’r diddordeb brwd mewn dysgu mwy am sbwriel morol a throi’r fantol ar y mater.

“Mae arddangosfa’r Arfordir yn Oriel y Parc, sy’n cynnwys gwaith celf a sbesimenau naturiol o gasgliadau Amgueddfa Cymru, yn archwilio sut mae plastig wedi effeithio ar fywyd bob dydd ac mae’n disgrifio prosiect ar lygredd plastig gan Grŵp Fforwm Ieuenctid yr amgueddfa.

“Mae’r sesiwn yn addas fel cyflwyniad i blastig morol ac i ategu gwersi a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth.”

Dywedodd athrawes Cyfnod Allweddol Dau a aeth ar y trip gyda’i phlant: “Mwynhaodd y plant yr arddangosfa yn arbennig - rhoddodd gyfle unigryw iddynt i weld sut mae plastig wedi effeithio ar y bywyd gwyllt o gwmpas ein harfordir.

“Roedd y Parcmyn yn llawn gwybodaeth ac ysbrydoliaeth wrth rannu’u profiadau nhw gyda’r plant. Denodd yr arddangosfa lawer o gwestiynau oddi wrth y disgyblion ac rydym wedi ymchwilio ymhellach iddynt yn ôl yn yr ysgol.”

Mae’r sesiwn undydd yn costio £4.50 y disgybl. Mae bwrsariaeth deithio o £100 ar gael fesul grŵp ysgol tuag at y costau cludiant, diolch i bartneriaeth rhwng Parciau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig a Forest Holidays.

The trip includes a tour of the Coast exhibition at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre.
Mae’r trip yn cynnwys taith o amgylch arddangosfa’r Arfordir yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc.

Yn genedlaethol, bydd partneriaeth Forest Holidays yn gweld hyd at 6,000 o bobl ifanc yn profi ac archwilio’r gorau o gefn gwlad y Deyrnas Unedig, er mwyn gwella’u lles a sicrhau bod Parciau Cenedlaethol yn cael eu gwerthfawrogi a’u deall ac y gofelir amdanynt i’r dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am sesiynau eraill Awdurdod y Parc Cenedlaethol i ysgolion ewch i www.arfordirpenfro.cymru/addysg.

I neilltuo lle ar ran eich ysgol, anfonwch ebost at discovery@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 01646 624800. 

Gyhoeddi 13/12/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion