I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Tarfu ar fywyd gwyllt yn cael sylw yng nghanllawiau dronau Sir Benfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhyddhau canllawiau newydd ar gyfer defnyddwyr dronau hamdden er mwyn ceisio cyfyngu ar yr aflonyddwch y gall y dyfeisiau ei achosi i fywyd gwyllt gwarchodedig.

Yn ogystal ag ailadrodd cyngor diogelwch cyffredinol o God Dronau yr Awdurdod Hedfan Sifil, bydd y canllawiau’n helpu defnyddwyr dronau hamdden neu Gerbydau Awyr Di-beilot (UAV) i ddeall yr effaith y gallai eu defnyddio ei chael ar rywogaethau prin ac ar fwynhad pobl eraill o fyd natur.

New guidance for recreational drone users has been released by the Pembrokeshire Coast National Park Authority in an attempt to limit the disturbance of protected wildlife.
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhyddhau canllawiau newydd ar gyfer defnyddwyr dronau hamdden mewn ymgais i gyfyngu ar yr aflonyddu ar fywyd gwyllt gwarchodedig.

Dywedodd Swyddog Bioamrywiaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Sarah Mellor: “Er bod y Cod Dronau yn canolbwyntio ar ddiogelwch, rydym wedi llunio'r canllaw syml hwn i helpu i ddiogelu'r amrywiaeth gwych o fywyd gwyllt sy'n denu llawer o bobl i Sir Benfro.

“Mae rhywogaethau fel adar môr a morloi yn arbennig o agored i niwed pan fyddan nhw’n bridio neu'n gofalu am eu rhai bach, a gall lefelau isel o aflonyddwch hyd yn oed effeithio arnyn nhw, gan arwain o bosibl at ostyngiadau mewn poblogaethau.

“Mae'r canllawiau hefyd yn tynnu sylw at sut gall dronau ddychryn da byw yn hawdd, gan gynnwys y defaid, y gwartheg a'r ceffylau sy'n pori ar y llethrau arfordirol gerllaw Llwybr Arfordir Penfro.

“Rydyn ni eisiau i bawb fwynhau eu hymweliad â Sir Benfro, felly mae bod yn ymwybodol o'r effaith y gall pobl ei chael ar bobl eraill ac ar heddwch a llonyddwch yr ardal hefyd yn bwysig.”

Canllawiau Dronau
Cliciwch y delwedd i lawrlwytho'r canllawiau.

Paratowyd yr arweiniad ar y cyd â phartneriaid, gan gynnwys gweithredwyr dronau masnachol, Fforwm Arfordir Sir Benfro, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Penfro.

Bydd yr wybodaeth yn cael ei diweddaru wrth i ragor o reolau a chanfyddiadau ymchwil gael eu rhyddhau. Gellir argraffu'r ddogfen, sydd ar gael ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, fel canllaw cyfeirio hefyd.

Gallwch lwytho'r canllawiau i lawr drwy fynd i www.arfordirpenfro.cymru/ffilmio.

Gyhoeddi 21/09/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion