COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Mapiau ac arweinlyfrau

Mapiau ac arweinlyfrau

Mapiau Arolwg Ordnans o gyfres Sir Benfro
Cyfres Landranger
Mae’r mapiau un ochr hyn, at ddefnydd cyffredinol, ar raddfa o 1:50 000. 2cm i 1km, (1.25" i filltir).
Mae yna dri map sy’n cwmpasu ardal Sir Benfro:


  • Taflen 145 Aberteifi a Mynydd Preseli (Sector y gogledd ddwyrain)
  • Taflen 157 Tyddewi a Hwlffordd (Gorllewin, gogledd orllewin a chanol)  
  • Taflen 158 Dinbych-y-pysgod a Phenfro (Sector y de ddwyrain)

Cost: £8.99 yr un
Tâl post: £1.80.

OS Explorer Map

Cyfres Explorer
Mapiau dwy ochrog ar raddfa o 1:25 000. 4cm i 1km, (2.5" i filltir).
Mae’r mapiau hyn yn cynnwys gwybodaeth ynghylch mynediad at dir, a ddynodwyd o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2005. Mae yna ddau fap sy’n cwmpasu ardal Sir Benfro.


  • Taflen OL35 Gogledd Sir Benfro
  • Taflen OL36 De Sir Benfro

Cost: £8.99 yr un
Tâl post: £1.80.

Mapiau ​Tuff
Y mapiau ‘Explore’ uchod wedi eu gorchuddio â gorchudd plastig, sy’n diogelu rhag cawodydd a rhag torri.
Cost: £14.99 yr un
Tâl post: £3.80.


Llyfrau
Pembrokeshire Coast Path gan Brian John
Un o’r gyfres o Dywyslyfrau ar y Llwybr Cenedlaethol - Aurum Press. 5 x 8.25" (130 x 210mm) portread.
Yn ogystal â gwybodaeth a chyngor cyffredinol i gerddwyr, mae’r llyfr clawr papur 168 tudalen yn disgrifio taith gyfan Llwybr yr Arfordir mewn 12 adran, o’r gogledd i’r de, ac mae yna gyfeiriadau darluniol at fapiau Arolwg Ordnans 1:25 000.  Mae yna ffotograffau lliw trwy’r llyfr.
Cost: £14.99
Tâl post: £3.00.

Pembrokeshire Coast Path gan Jim Manthorpe
Cyfres British Walking Guide - Trailblazer Publications 4.75 x 7" (120 x 180mm) portread.
Llyfr clawr papur gyda 204 tudalen sy’n cynnwys cynllunio eich taith, diogelwch yn yr awyr agored, yr amgylchedd, natur a chanllawiau i deithiau Llwybr yr Arfordir (de i’r gogledd) gyda mapiau llinell i ategu at yr wybodaeth.  Ceir darluniau pellach yn y llyfr, gydag adrannau o ffotograffau lliw.
Cost: £11.99
Tâl post: £3.80

The Pembrokeshire Coastal Path gan Dennis Kelsall
Cyhoeddwyd gan Cicerone 4.75 x 7" (120 x 180mm) portread.
246 tudalen sy’n rhannu Llwybr Arfordir Sir Benfro yn 15 adran (de i’r gogledd).
Mapiau lliw llawn a darluniau i esbonio’r ysgrifen fanwl sy’n trafod daeareg, hanes, topograffeg, blodau a ffawna’r llwybr.
Cost: £14.95
Tâl post: £3.50.

Enjoying the Pembrokeshire Coast Path gan Roly Smith 
Cyhoeddwyd gan Halsgrove 8" (204mm) sgwar.
Mae'r canllaw ymarferol hwn i ymwelwyr, a gyhoeddwyd mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yn darparu popeth rydych ei angen ar gyfer ymweliad pleserus i Sir Benfro. Ar ôl dadansoddiad rhanbarthol mewn ardaloedd daearyddol, mae'n edrych ar hanes, dynol a naturiol, ac yn rhestru'r pethau i'w gwneud a lleoedd i ymweld â nhw, yn dod i ben gyda mynegai daearyddol defnyddiol o drefi a phentrefi.
Cost: £3.00
Tâl post: £1.74.

Pentigily - Dilyn Llwybr Arfordir Sir Benfro gan Hefin Wyn
Cyhoeddwyd gan Y Lolfa 5.8 x 8.4" (148 x 214mm) portread.
Clawr meddal 352 tudalen. Mae'r gyfrol hon yn eich tywys ar hyd llwybr arfordirol hynotaf Cymru yng nghwmni awdur llawn chwilfrydedd am hanes a chymeriadau'r fro. Mae'n gyfrol hamddenol sy'n cynnwys profiadau'r awdur a'i wybodaeth am hanes diwylliannol y penrhyn.
Cost: £14.95
​Tâl post: £2.50.


Gellir darparu costau postio mwy nag un eitem ar gais.

I archebu/holi dros y ffôn cysylltwch â Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc ar (01437) 720 392, ebost: gwybodaeth@orielyparc.co.uk,

Afonwch siec yn daladwy i ​Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro​ i:
Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6NW.

Mae dewis ehangach o lyfrau a llenyddiaeth ar gael yn y siop Oriel y Parc. Ffoniwch os oes gennych unrhyw ofynion eraill.

Mae'r siop yng Nghastell a Melin Heli Caeriw hefyd yn gwerthu dewis eang o lyfrau eraill, yn ogystal ag arweinlyfr Castell Caeriw a'r Daflen map AO 158 Dinbych y Pysgod a Phenfro (sector de ddwyrain).

Prisiau yn gywir - Mawrth 2018.