I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Canolfan y Cyfryngau » Ffeithiau a Ffigyrau

Ffeithiau a Ffigyrau

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Ein Gweledigaeth – Yr hyn yr ydyn ni’n ceisio’i wneud
Gwarchod a gwella’r nodweddion sy’n gwneud Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle arbennig

Ein Cenhadaeth – Sut ydyn ni’n cyflawni hyn
Rheoli un o lefydd arbennig Cymru a dangos y ffyrdd niferus y mae’n cyfrannu at ansawdd bywyd a lles pobl.

Ein Gwerthoedd – y ffordd fyddwn ni’n gweithio
Trosglwyddo i safonau uchaf gwasanaeth cyhoeddus.

Dibenion y Parc

Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 yn nodi mai dibenion Awdurdod Parc Cenedlaethol yw


 • Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol ardal y parc
 • Hybu cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall nodweddion arbennig yr ardal a’u mwynhau.

Mae’r Ddeddf hefyd yn nodi, wrth fynd ar drywydd y dibenion hyn, ei bod yn ddyletswydd ar yr Awdurdod i geisio meithrin lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau lleol.

Ystadegau


 • Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnwys bron y cyfan o Arfordir Penfro, pob ynys oddi ar y lan, aber y Daugleddau ac ardaloedd mawr o Fynyddoedd y Preseli a Chwm Gwaun.
 • Mae’n un o’r Parciau Cenedlaethol lleiaf yn y Deyrnas Unedig, ond mae ganddo un o’r tirweddau mwyaf amrywiol.
 • Mae’n siâp digon rhyfedd – ar ei fwyaf llydan mae tua 16km o led, ac ar ei fwyaf cul mae tua 100m.
 • Poblogaeth sy’n byw yma 22,542 (2001)
 • Hyd y morlin 420 km.
 • Eiddo preifat – mae llai na 2% o ardal y Parc Cenedlaethol yn eiddo i Awdurdod y Parc.
 • Mae’r Parc tua 615 km sgwâr.
 • Dŵr glân – 12 traeth Baner Las ac 14 traeth Arfordir Glas a 30 traeth Glan Mor (2017).
 • Pasiwyd Deddf y Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad ym 1949.
 • Yn 2009 roedd yn 60 mlynedd ers pasio’r Ddeddf â’i gwnaeth yn bosib i greu Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr.
 • Mae’r Awdurdod yn cyflogi dros 140 aelod o staff.
 • Dynodwyd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym 1952.


Beth yw Parc Cenedlaethol?


 • Mae’r tirweddau “gorau” yn y wlad yn Barciau Cenedlaethol, ac maen nhw’n cynnwys tua 20% o gefn gwlad Prydain neu 25% os ydych chi’n cynnwys Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.
 • Mae Parciau Cenedlaethol yn bodoli er mwyn sicrhau bod y tirweddau arbennig hyn yn cael eu gwarchod er mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

Mae yna 15 Parc Cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig


 • 10 yn Lloegr - Ardal y Pegynau, Dartmoor, Dolydd Swydd Efrog, Ardal y Llynnoedd, Exmoor, The Broads, Rhosydd Gogledd Efrog, Northumberland, The New Forest a Thwyni’r De.
 • 3 yng Nghymru – Eryri, Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro.
 • 2 yn yr Alban - Loch Lomond a’r Trossachs, Y Cairngorms (Parc Cenedlaethol mwyaf y Deyrnas Unedig).

Pam mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle mor arbennig?


 • Dyma’r unig Barc Cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig sydd wedi ei ddynodi’n bennaf am ei dirwedd arfordirol.
 • Nid oes unlle yn y Parc Cenedlaethol sy’n fwy na 10 milltir o’r môr.
 • Roedd gan 12 statws Gwobr y Faner Las yn 2017, y nifer uchaf o blith holl siroedd y Deyrnas Unedig.
 • Mae 14 traeth wedi ennill y Wobr Arfordir Glas uchel ei bri. Mae’r wobr yn cydnabod traethau bach sydd â’r safonau amgylcheddol uchaf a dŵr ymdrochi o’r radd flaenaf.
 • Roedd gan 30 o draethau'r Wobr Glan Môr yn 2017, y nifer uchaf yng Nghymru.
 • Dyfrffordd Aberdaugleddau yw’r ail harbwr naturiol dyfnaf yn y Byd (ar ôl Harbwr Sydney yn Awstralia).
 • Yn ecolegol, mae’n un o’r ardaloedd mwyaf cyfoethog ac amrywiol yng Nghymru ac mae’n cael ei chydnabod fel un sydd o bwysigrwydd rhyngwladol am amrywiaeth eang o gynefinoedd o ansawdd uchel a rhywogaethau prin.
 • Mae traean o’r parau o frain coesgoch sy’n nythu ym Mhrydain yn Sir Benfro.
 • Ar Ynys Gwales mae un o'r gytrefi fwyaf o fulfrain gwynion yn y byd.

Adlewyrchir gwerth uchel y Parc, o ran ei fywyd gwyllt, yn ei ddynodiadau cadwraeth, sy’n cynnwys


 • 12 Ardal Cadwraeth Arbennig (mae 3 ACA morol yn gorgyffwrdd tua 75% o forlin y Parc ac yn cynnwys tua 60% o’r ardal gyda’r glannau).
 • 5 Ardal Gwarchodaeth Arbennig.
 • 1 Parth Cadwraeth Forol (PCF), Sgomer – un o dair yn y Deyrnas Unedig.
 • 7 Gwarchodfa Natur Genedlaethol.
 • 60 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.
 • 80% o forlin y Parc Cenedlaethol o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae gan y Parc dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog:


 • 286 Heneb Gofrestredig.
 • 1234 Adeilad Rhestredig.
 • 14 Ardal Gadwraeth.
 • 15 o barciau a gerddi hanesyddol.
 • 9 tirwedd archeolegol bwysig.
 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn berchen ar ddau safle hanesyddol pwysig yng Nghastell a Melin Heli Cairew a Phentref Oes Haearn Castell Henllys.
 • Mae Castell Henllys yn fryngaer o’r Oes Haearn a ail-grewyd ac roedd yn anheddiad ffyniannus 2,500 o flynyddoedd yn ôl. Mae’n cynnwys yr unig dai crwn ym Mhrydain i gael eu hail-greu ar y safle ble cawsant eu cloddio.
 • Mae Melin Cairew yn un o 4 melin heli a adferwyd ym Mhrydain.

Beth yw swyddogaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro?

1. Cynllunio


 • Mae diben statudol Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn anelu at warchod nodweddion arbennig y Parc trwy ei benderfyniadau ar faterion cynllunio, tra’n caniatáu i’r cyhoedd fwynhau’r nodweddion arbennig hynny a’u deall.
 • Cafwyd penderfyniad ar 76% o’r rhain o fewn 8 wythnos yn 2016/17.
 • Mae’r amser cyfartalog a gymer i brosesu cais yn 61 diwrnod yn 2016/17.
 • Derbyniwyd 576 o geisiadau yn 2016/17 ac, ar gyfartaledd, gwnaeth 89% cael eu cymeradwyo.

2. Sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion hamdden a chadwraeth

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio i sicrhau y gall pobl fwynhau’r Parc ond eu bod yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n mynd law yn llaw gyda’r amgylchedd a’r gymuned leol.

Rheoli Llwybr yr Arfordir


 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnal a chadw Llwybr Cenedlaethol 186 milltir (300km) Llwybr Arfordir Sir Benfro gyda nawdd gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
 • Lefel boddhad uchaf unrhyw lwybr yn y Deyrnas Unedig – enillodd Wobr cylchgrawn Coast am y Llwybr Arfordirol Gorau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer 2010.
 • Agorwyd Llwybr yr Arfordir ym 1970 ar ôl 17 mlynedd o ymgynghori ac adeiladu.
 • Cyfanswm y codi a’r gostwng ar hyd y llwybr cyfan yw 35,000 troedfedd – mwy nag Everest.
 • Y pwyntiau ar y naill ben a’r llall yw’r bont i’w dwyrain o Gastell Llanrhath a’r llithrfa i’r gogledd o Landudoch.
 • Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

Hawliau Tramwy Eraill


 • Yn ogystal â'r 300km o Lwybr yr Arfordir, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn cynnal a chadw'r rhwydwaith o 770km o Hawliau Tramwy Cyhoeddus mewndirol o fewn y Parc, gan gynnwys 188km o lwybrau ceffylau.
 • Ynghyd â llwybrau caniataol a Llwybr yr Arfordir mae hyn yn ffurfio rhwydwaith o 1148km, ac mae 86% yn agored ar hyn o bryd. Mae hyn yn cael ei gymharu â thua 800km o ffyrdd yn y Parc.

Rheoli Tir


 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn prydlesu’r 200m o flaendraeth oddi wrth y Goron.
 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn berchen ar tua 300 hectar o goetiroedd neu’n eu rheoli.
 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli tua 50 o feysydd parcio/golygfannau a safleoedd picnic.

Mynediad i Bawb


 • Gostyngwyd y nifer o sticlau y mae’n rhaid eu croesi mewn ymdrech i sicrhau bod Llwybr yr Arfordir yn fwy hygyrch i bobl llai abl. Gwaredwyd 400 o sticlau neu gosodwyd gatiau yn eu lle, dros y 15 mlynedd diwethaf.
 • Erbyn hyn, mae yna dros 40 o deithiau cerdded Mynediad Hwylus sydd ag arwyneb neu sydd heb rwystrau ac sy’n hygyrch i’w defnyddio gan gadeiriau gwthio neu gadeiriau olwyn addas.
 • Teithiau ar y we – mae dros 200 o deithiau cylch ar gael ar y wefan.


3. Addysg a Gwybodaeth


 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhedeg Gwasanaeth Darganfod sy’n darparu gwybodaeth ar gyfer ysgolion a cholegau ac mae’n trefnu Gweithgareddau a Digwyddiadau ar gyfer y cyhoedd.
 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhedeg Canolfannau Gwybodaeth yn Oriel y Parc, Nhyddewi.
 • Mae Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn croesawu dros 140,000 o bobl y flwyddyn, Castell Henllys dros 20,000, y flwyddyn, a Chastell a Melin Heli Caeriw dros 40,000.
 • Oriel y Parc yw Oriel a Chanolfan Ymwelwyr yr Awdurdod yn Nhyddewi ac mae’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru. Yn ogystal â’r oriel a’r Ganolfan Ymwelwyr, mae’n gartref i Ystafell Ddarganfod, stiwdio Artist Preswyl a siop.
 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi datblygu nifer o lwybrau darganfod at ddefnydd y cyhoedd, sy’n eu tywys o amgylch safleoedd penodol yn y Parc. Maen nhw’n cynnwys Porth Lliw, Dinbych-y-pysgod, Trefdraeth, Porthgain a Nanhyfer.
 • Mae’r prosiect Walkability yr Awdurdod yn helpu pobl o bob gallu fwynhau'r arfordir a chefn gwlad. Mae'r proseict wedi gweithio gyda dros 600 o grwpiau (dros 6,000 o gyfranogwyr) mewn mwy na 150 o leoliadau.

4. Cadwraeth


 • Mae cymorth grant a help ymarferol ar gael i ailgyflwyno arferion ffermio traddodiadol i’r Parc dan Gynllun Gwarchod y Parc.
 • Mae Maes Awyr Tyddewi yn eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac yn cael ei rheoli fel bod cynefinoedd yn cael eu gwarchod, yn enwedig glaswelltir sy’n gyfoeth o berlysiau, gweundir gwlyb ac adar sy’n nythu ar y tir fel yr ehedydd. Gwelwyd cynnydd yn y nifer o ehedyddion wedi gohirio torri’r gwair.
 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn berchen ar Ganolfan Goetir Cilrhedyn sy’n defnyddio pren diamedr bach a geir yn lleol ac yn annog arferion rheoli cynaliadwy mewn coetiroedd brodorol.

Sut ydyn ni’n annog eraill i warchod yr ardal hyfryd hon


 • Mae’r dirwedd arfordirol a’i bywyd gwyllt yn atyniad pwysig i ymwelwyr. Mae Llwybr yr Arfordir yn denu tua 1m o ddiwrnodau defnyddwyr bob blwyddyn ac mae’n un o asedau economaidd pwysicaf y sir.
 • Helpwch yr economi lleol – arhoswch yn y Parc Cenedlaethol a chefnogwch fusnesau lleol.
 • Ceisiwch ostwng eich defnydd o’r car – defnyddiwch Wasanaethau y Bysiau Arfordirol.
 • Parchwch yr amgylchedd – peidiwch â phigo blodau gwyllt na tharfu ar adar sy’n nythu, cadwch eich ci ar dennyn – dilynwch y Cod Cefn Gwlad.
 • Byddwch yn ddistaw – mae llonyddwch yn un o’r nodweddion arbennig a drysorir fwyaf yn y Parc.
 • Cymerwch ran - gwirfoddolwch am ddigwyddiad glanhau'r traeth, fel Warden Gwirfoddol neu ymunwch efo Chyfeillion Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.