Cynllunio Mwynau Rhanbarthol

Planning Policy

Mae polisi cynllunio mwynau cenedlaethol wedi ei osod allan yn Polisi Cynllunio Cymru (PCC) Pennod 14 Mwynau. Mae’n nodi: ‘Ni ddylid caniatáu datblygiadau mwynau mewn Parciau Cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol.’ (PCC 8, Ionawr 2016, paragraff 14.3.2).

Mae Nodiadau Cyngor Technegol (MTAN) yn cefnogi Polisi Cynllunio Cymru, a’r rhai perthnasol ar gyfer mwynau yw:

 

Gweithgor Agregiadau Rhanbarthol De Cymru

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhan o Weithgor Agregiadau Rhanbarthol De Cymru.

Ei rôl yw:

  • Monitro cynhyrchiad a dosbarthiad agregiadau cynradd ac eilaidd
  • Asesu’r galw am agregiadau a’r cyflenwad
  • Darparu Datganiad Technegol Rhanbarthol bob 5 mlynedd
  • Gweinyddu cyd-drefniadau gwirfoddol Awdurdodau Lleol.

Valero refinery from Dale

Datganiad Technegol Rhanbarthol Adolygiad Cyntaf (Awst 2014)

Mae’r Datganiad Technegol Rhanbarthol yn darparu strategaeth ar gyfer cyflenwi agregiadau adeiladu ar gyfer y dyfodol ar gyfer rhanbarthau Gweithgor Agregiadau y De a’r Gogledd. Mae’n ystyried yr wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael ynghylch y cydbwysedd rhwng cyflenwad a’r galw, a’r syniadau cyfredol ynghylch cynaliadwyedd.

Cysylltu â Ni

Am gyngor pellach ar bolisi cynllunio mwynau, cysylltwch âg Adran Cyfeiriad y Parc ar 01646 624 800.