Canllawiau Cynllunio Atodol

Cynllun Datblygu Lleol 1

Mae nodiadau canllaw, briffiadau a chanllawiau atodol eraill yn gerrig camu rhwng polisïau’r Parc Cenedlaethol a cheisiadau cynllunio.

Dim ond y polisïau yn y cynllun datblygu sydd â statws arbennig wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio (h.y. at ddibenion gwneud unrhyw benderfyniad o dan y Deddfau Cynllunio, rhaid gwneud y penderfyniad yn unol â’r Cynllun oni bai fod ystyriaethau o bwys yn nodi fel arall), ond gellir ystyried y Canllawiau Cynllunio Atodol fel ystyriaeth gynllunio o bwys. #

Wrth wneud penderfyniadau ar faterion a ddaw gerbron, bydd Llywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi cryn bwys ar ganllawiau cynllunio atodol a gymeradwywyd sydd wedi deillio o’r dulliau a nodwyd mewn polisi cenedlaethol ar baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol, ac sydd wedi’u paratoi yn gyson â’r dulliau hynny.   Mewn geiriau syml, mae gofynion y ddeddfwriaeth yn golygu bod angen cymryd y canlynol i ystyriaeth wrth ystyried cynnig:

Paratowyd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym mis Medi 2010:

 

 

 

 

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod (Mehefin 2011)

 

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod

 

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod

 

 

 

 

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod.

 

Nodwch

  • Tynnwyd Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod ar Ddilysu yn ôl o ganlyniad i gyngor newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
  • Tynnwyd Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod ar Estyniadau i Adeiladau (Effeithlonrwydd Ynni) yn ôl hefyd (1 Medi 2012) oherwydd canlyniadau monitro'u gweithrediad.
  • Cliciwch y ddolen i weld rhestr o goed a llwyni brodorol y Parc Cenedlaethol.