Arfarniadau Amgylcheddol (SA, SEA & HRA)

Cynllun Datblygu Lleol 1

Mae Arfarniadau Cynaliadywedd yn un o ofynion Cynlluniau Datblygu Lleol o dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. Nod yr Arfarniad o Gynaliadywedd yw sicrhau bod y Cynllun yn cyfrannu at gyflawni Datblygiad Cynaliadwy. Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol yn unol â Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd 2001/42/EC.

Mae Adroddiad Terfynol ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn mynd law yn llaw â’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd.

Nid yw’r atodiadau i’r Arfarniad o Gynaliadwyedd wedi newid:

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol hefyd wedi bod yn ddarostyngedig i Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Adroddiad Terfynol ar yr Asesiad Priodol i fynd gyda’r Cynllun Datblygu Lleol.

Mae Adroddiad Sgrinio’r Rheoliadau Cynefinoedd, a’i atodiadau, a’r atodiadau i’r Adroddiad ar Asesiad Priodol, wedi newid, i’w gweld isod.

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i'w Gyflwyno

Roedd angen cyflawni Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i sicrhau nad yw’r Cynllun yn cael unrhyw effaith niweidiol ar unrhyw safle Natura 2000 ac i gwrdd â gofynion Cyfarwyddebau Ewropeaidd 92/43/EEC(‘y Gyfarwyddeb Cynefinoedd’) a 79/409/EEC(‘y Gyfarwyddeb Adar’).

Mae safleoedd Natura 2000 yn rhwydwaith o safleoedd i amddiffyn cynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd Ewropeaidd fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) neu Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA). Mae mwy o wybodaeth ar safleoedd Natura 2000 ar wefan y Cydbwyllgor Gwarchod Natur.

Cyflawnwyd yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd mewn dau gam: cyfnod sgrinio cychwynnol i weld os oes unrhyw ‘effeithiau sylweddol tebygol’ gan y Cynllun ar unrhyw safle Natura 2000; ac yna cam ‘Asesiad Priodol’ i weld os oes unrhyw effaith sylweddol tebygol yn mynd i arwain at effaith niweidiol ar gyfanrwydd unrhyw safle Natura 2000. Mae yna ddolenni ac atodiadau ar gyfer y ddau gam ar gael isod.

Asesiad Priodol (diwygiwyd yn dilyn sylwadau gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru ar y Cynllun Datblygu Lleol Adneuol)

Adroddiad ar Asesiad Priodol y Cynllun Datblygu Lleol

Sgrinio

Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol