Cynllun Datblygu Lleol 1

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Fedi 29ain 2010. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn weithredol wedi ei fabwysiadu.

Mae’r Cynllun yn cynnwys dogfennau a mapiau, ac ar y cyd â pholisïau cynllunio cenedlaethol, bydd yn arwain penderfyniadau ar geisiadau am ganiatâd cynllunio.

Cynhyrchwyd y Cynllun Datblygu Lleol yn unol â’r Cytundeb Cyflenwi a gymeradwywyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym mis Ionawr 2007 ac y cytunodd Llywodraeth Cynulliad Cymru arno ym mis Chwefror 2007.

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol wedi bod yn destun Gwerthusiad Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Ceir adroddiad ar y graddau y mae polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu gweithredu’n llwyddiannus trwy’r Adroddiad Monitro Blynyddol.

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei adolygu ar hyn o bryd

Cliciwch y ddolen am ragor o wybodaeth am baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd (Cynllun Datblygu Lleol 2).

Mae’r Awdurdod yn cynnal Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai blynyddol, sy’n cyfrifo faint o dir sydd ar gael o fewn y Parc Cenedlaethol ar gyfer datblygiadau preswyl.  Dylid cadw o leiaf 5 mlynedd o gyflenwad. Mae’r Adroddiad ar y Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir yn rhoi’r ffigurau diweddaraf ar gyfer yr Awdurdod.