Ymgynghoriadau Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae Cynlluniau Datblygu Lleol (LDPs) yn cynnwys polisïau a chynigion i ddarparu sail ar gyfer gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ac ar gyfer amodau fframio ar geisiadau a ganiateir.

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) yn nodi canllawiau manylach ar y ffordd y caiff polisïau’r LDP eu cymhwyso mewn amgylchiadau neu feysydd penodol.

Paratowyd yr eitemau canlynol o SPG ar ffurf drafft fel sail ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus:

Cynllun Datblygu Lleol Sir Benfro a Chynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2 Canllaw Cynllunio Atodol ar y Cyd:

 

Cynllun Datblygu Lleol 2 Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: Canllawiau Cynllunio Atodol ar:

 

Mae pob un eitem ganllaw ar y cyd SPG ar gael ar wefannau’r Cyngor ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol:

a gellir eu gweld yn swyddfeydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol pan fydd yn agored i’r cyhoedd (drwy apwyntiad), Oriel y Parc (pan fydd yn agored i’r cyhoedd) ac ar gyfrifiaduron cyhoeddus hygyrch mewn llyfrgelloedd cyhoeddus lle maent ar gael.

Mae dogfennau canllaw’r Parc Cenedlaethol yn unig ar gael ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac yn y lleoliadau a bennir yn y paragraff blaenorol.

Ymgynghoriad ar bob un yn cael ei gynnal tan 12 Chwefror 2021.

Gallwch ymateb i unrhyw un neu’r cyfan o’r eitemau SPG a restrir uchod yn ystod y cyfnod ymgynghori penodedig. Defnyddiwch Ffurflen Cynrychiolaeth Canllawiau Cynllunio Atodol ar wahân ar gyfer pob eitem o SPG rydych chi’n ymateb iddi.

Anfonwch eich ffurflen(ni) wedi’u cwblhau, i gyrraedd erbyn 12 Chwefror 2021:

Drwy e-bost at: devplans@pembrokeshirecoast.org.uk

Drwy’r post neu’n bersonol i:
Cyfeiriad y Parc,
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro,
Parc Llanion,
Doc Penfro,
Sir Benfro,
SA72 6DY.