Coronafeirws

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

Symudodd Cymru i lefel rhybudd 0 ar 7 Awst. Mae'r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff gwrdd o dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau.Bydd yn dal i fod angen i oedolion a phlant dros 12 oed wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, ac eithrio safleoedd lletygarwch megis bwytai, tafarndai, caffis neu glybiau nos.

Os ydych yn bwriadu mynd allan i fwynhau awyr agored y Parc, gofynnwn ichi droedio’n ysgafn. Dilynwch y Cod Cefn Gwlad a gadael olion traed yn unig.

Mae Pencadlys yr Awdurdod ar agor ar sail apwytniad yn unig nes bydd rhybudd pellach. Ewch i’r adran Cysylltu â Ni i gael manylion ar sut i gysylltu â staff yr Awdurdod.

I gael rhagor o wybodaeth, am ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Dolenni cyflym i wybodaeth a chyngor

►Beth sydd angen i mi ei wneud?

►Meysydd Parcio

►Rhwydwaith Llwybrau Troed

►Troedio’n Ysgafn

►Natur Dros y We

►Rheoli Datblygu (Cynllunio)

►Pencadlys ac atyniadau i ymwelwyr Awdurdod y Parc

►Cysylltu â ni

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r canllawiau diweddarafedrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf.

  • Gwisgwch orchudd wyneb (os ydych yn gallu) mewn mannau cyhoeddus dan do, ac eithrio safleoedd lletygarwch megis bwytai, tafarndai, caffis neu glybiau nos.
  • Bydd yn dal i fod angen i bawb hunanynysu am 10 diwrnod os cânt brawf COVID-19 positif. Os ydych yn gyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif, yn 18 oed neu’n hŷn a heb eich brechu’n llawn, rhaid i chi hefyd hunanynysu am 10 diwrnod.

Cynlluniwch ymlaen llaw os ydych chi’n mynd i ymweld â Sir Benfro

Os ydych yn gallu ymweld â’r Parc Cenedlaethol, byddwch yn garedig a chofio’r tair rheol:

 

  • PARCHWCH Y TIR

  • PARCHWCH Y GYMUNED

  • PARCHWCH EICH GILYDD

Baner Helpwch i gadw Sir Benfro'n Ddiogel

Dilynwch Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r Parc.

 

Meysydd Parcio

Mae’r meysydd parcio a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar agor. Ewch i’n tudalen barcio i gael mwy o wybodaeth.

 

Rhwydwaith Llwybrau Troed

Mae’r rhwydwaith llwybrau troed ar agor. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Arweiniad Cerdded Covid-19 (y Coronafeirws).

 

Troediwch yn ysgafn yn y Parc

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau’r awyr agored yn gyfrifol, yn dilyn unrhyw gyngor ar y safle ac yn cadw at y Cod Cefn Gwlad.

 

Cysylltu â Natur Dros y We

Os na allwch adael eich cartref neu deithio i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gallwch gysylltu â natur y Parc trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a’n fersiwn ar-lein o Coast to Coast.

Hoffwch y Parc Cenedlaethol ar Facebook, Twitter a Instagram

 

Gwasanaeth Rheoli Datblygu (Cynllunio)

Mae gwasanaeth Rheoli Datblygu yr Awdurdod wedi parhau i weithredu’n ymarferol yn ystod cyfyngiadau’r Coronafeirws. Mae ein gwefan yn gweithredu fel arfer gyda mynediad at agendâu, dogfennau a chofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu, ynghyd â mynediad arferol i’r cyhoedd at fanylion ceisiadau cynllunio.

Bydd pencadlys Parc Llanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ailagor i aelodau’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig ddydd Mercher 2 Medi.

O 1 Medi 2020 a hyd nes y rhoddir gwybodaeth bellach, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor cynllunio dros y ffôn na drwy’r e-bost, ac ni chynhelir cymorthfeydd cynllunio am y tro. Gwneir hyn i alluogi swyddogion i glirio’r ceisiadau cynllunio a cheisiadau cyn ymgeisio sydd eisoes wedi dod i law o ganlyniad i faterion Covid-19 a TG.

Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn cael eu cynnal dros y we a gellir eu gweld drwy ffrwd fideo byw. Mae manylion am sut i’w gwylio ar y wefan.

Ni fydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn ymweld â safleoedd tra bod cyfyngiadau’r Coronafeirws mewn grym. Bydd penderfyniadau’r pwyllgor yn seiliedig ar wybodaeth ceisiadau a fydd yn cael eu cyflwyno iddyn nhw mewn adroddiadau a chyflwyniadau eraill.

Nid oes gan staff fynediad i’r swyddfeydd ar hyn o bryd. O ganlyniad, bydd hysbysiadau safle yn cael eu defnyddio fel y prif fath o hysbysebu ar gyfer pob cais yn ystod y cyfnod hwn, yn hytrach na llythyrau uniongyrchol i eiddo cyfagos. Gallwch hefyd weld y rhestrau wythnosol o geisiadau sydd wedi’u cofrestru a’u penderfynu ar-lein.

 

 

Pencadlys ac atyniadau i ymwelwyr Awdurdod y Parc

Mae pencadlys yr Awdurdod ar agor ar sail apwyntiad yn unig bob dydd Llun, Mercher a Gwener nes bydd rhybudd pellach. I wneud apwyntiad ffoniwch 01646 624800 neu e-bostiwch gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

Maw atyniadau i ymwelwyr yr Awdurdod yng Nghastell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn agor bob dydd. Bydd rhaid archebu cyn i chi ymweld â Chastell Henllys.

Mae  ar agor bob dydd ond mae oriel Amgueddfa Cymru yn dal i fod ar gau.

 

Cysylltu â Staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Os hoffech gysylltu â’r Awdurdod, dylech ffonio 01646 624800 neu anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk neu defnyddiwch y ffurflen ar ein tudalen cysylltu â ni.

Ymholiadau ar gyfer Castell Caeriw: enquiries@carewcastle.com.

Ymholiadau ar gyfer Castell Henllys: enquiries@castellhenllys.com.

Ymholiadau ar gyfer Oriel y Parc: info@orielyparc.co.uk.

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol