Coronafeirws

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

Gan fod Llywodraeth Cymru wedi llacio cyfyngiadau teithio, mae rhai cyfleusterau ymwelwyr o amgylch y Parc Cenedlaethol wedi ailagor.

Nid oes hawl teithio i mewn i Gymru  heb esgus rhesymol, er enghraifft teithio at ddibenion gwaith. Mae angen i bobl sy’n teithio i Gymru o rywle arall yn y DU neu o wlad dramor fod ag esgus rhesymol dros ddod i Gymru ac aros yma, a rhaid iddynt gydymffurfio â’r holl reoliadau sydd mewn grym yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sy’n ystyried ymweld â’r Parc Cenedlaethol i barchu’r tir, y gymuned a’i gilydd, a chwarae eich rhan wrth symud allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel gyda’n gilydd.

Os ydych chi’n mynd i ymweld ag Arfordir Sir Benfro, cynlluniwch ymlaen llaw cyn i chi ddod.

Tra roedden ni bant, mae natur wedi ffynnu yn ein Parc Cenedlaethol. Gadewch i ni gadw paradwys Sir Benfro yn ddiogel wrth i ni grwydro allan unwaith eto, felly gofynnwn ichi droedio’n ysgafn. Dilynwch y Cod Cefn Gwlad a gadael olion traed yn unig.

Dolenni cyflym i wybodaeth a chyngor

►Beth sydd angen i mi ei wneud?

►Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd yma

►Meysydd Parcio

►Rhwydwaith Llwybrau Troed

►Pethau i’w Gwneud yn y Parc

►Natur Dros y We

►Rheoli Datblygu (Cynllunio)

►Ymweld â phencadlys Awdurdod y Parc

►Cysylltu â ni

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r canllawiau diweddarafedrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn mesurau pellhau cymdeithasol a hylendid dwylo bob amser.

Cynlluniwch ymlaen llaw cyn i chi deithiogwiriwch wefan Llywodraeth Cymru am y cyfyngiadau teithio diweddaraf ac am unrhyw darfu ar eich taith a’ch cyrchfan.

Addaswch i’r sefyllfa – Sicrhewch fod gennych gynllun wrth gefn rhag ofn na allwch ymweld â’r gyrchfan rydych chi’n bwriadu mynd iddo.

Byddwch yn garedig i’n cymunedau ac i’ch gilydd – cofiwch ystyried preswylwyr a chymunedau lleol sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardaloedd rydych yn ymweld â nhw, byddwch yn garedig a chofio’r tair rheol:

 

  • PARCHWCH Y TIR

  • PARCHWCH Y GYMUNED

  • PARCHWCH EICH GILYDD

 

Dilynwch Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r Parc.

Baner Helpwch i gadw Sir Benfro'n Ddiogel

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd yma

Gall pethau gymryd mwy o amser nag arfer. Byddwch yn barod am giwiau mewn toiledau, meysydd parcio a chyfleusterau eraill gan y bydd angen i bobl ddilyn mesurau pellhau cymdeithasol a hylendid dwylo.

Bydd arwyddion a chanllawiau newydd ar waith mewn lleoliadau allweddol i’ch helpu i fwynhau’ch ymweliad yn ddiogel. Darllenwch nhw a’u dilyn yn ofalus. Cofiwch gadw eich diogelwch chi, diogelwch eich teuluoedd a’n cymunedau fel blaenoriaeth gyntaf.

Social Distancing

Meysydd Parcio

Mae’r meysydd parcio a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar agor. Ewch i’n tudalen barcio i gael mwy o wybodaeth.

 

Rhwydwaith Llwybrau Troed

Mae’r rhwydwaith llwybrau troed ar agor yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Arweiniad Cerdded Covid-19 (y Coronafeirws).

 

Troediwch yn ofalus yn y Parc

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau’r awyr agored yn gyfrifol, yn dilyn unrhyw gyngor ar y safle ac yn cadw at y Cod Cefn Gwlad.

 

Cysylltu â Natur Dros y We

Os na allwch adael eich cartref neu deithio i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gallwch gysylltu â natur y Parc trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a’n fersiwn ar-lein o Coast to Coast.

Hoffwch y Parc Cenedlaethol ar Facebook, Twitter a Instagram

 

Gwasanaeth Rheoli Datblygu (Cynllunio)

Mae gwasanaeth Rheoli Datblygu yr Awdurdod wedi parhau i weithredu’n ymarferol yn ystod cyfyngiadau’r Coronafeirws. Mae ein gwefan yn gweithredu fel arfer gyda mynediad at agendâu, dogfennau a chofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu, ynghyd â mynediad arferol i’r cyhoedd at fanylion ceisiadau cynllunio.

Bydd pencadlys Parc Llanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ailagor i aelodau’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig ddydd Mercher 2 Medi.

O 1 Medi 2020 a hyd nes y rhoddir gwybodaeth bellach, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor cynllunio dros y ffôn na drwy’r e-bost, ac ni chynhelir cymorthfeydd cynllunio am y tro. Gwneir hyn i alluogi swyddogion i glirio’r ceisiadau cynllunio a cheisiadau cyn ymgeisio sydd eisoes wedi dod i law o ganlyniad i faterion Covid-19 a TG.

Bydd apwyntiadau ar gael, fodd bynnag, i weld dogfennau cynllunio. Mae pob cais cynllunio ers Ebrill 2019 ar gael i’w weld ar ein gwefan trwy’r dudalen Chwilio Ceisiadau Cynllunio, dylech edrych ar geisiadau ar ein gwefan lle bo hynny’n bosibl.

Fel mesur diogelwch ychwanegol, bydd gofyn i’r rheini sy’n defnyddio’r adeilad gwisgo gorchudd wyneb a glanhau eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan. Dylai unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, neu’r rhai y gofynnwyd iddynt hunanynysu, ymatal rhag trefnu apwyntiadau neu geisio ymweld â phencadlys Parc Llanion nes bydd eu cyfnod cwarantin wedi dod i ben.

Mae modd trefnu apwyntiadau i ymweld â phencadlys yr Awdurdod ym Mharc Llanion drwy ffonio 01646 624800 neu drwy anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn cael eu cynnal dros y we a gellir eu gweld drwy ffrwd fideo byw. Mae manylion am sut i’w gwylio ar y wefan.

Ni fydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn ymweld â safleoedd tra bod cyfyngiadau’r Coronafeirws mewn grym. Bydd penderfyniadau’r pwyllgor yn seiliedig ar wybodaeth ceisiadau a fydd yn cael eu cyflwyno iddyn nhw mewn adroddiadau a chyflwyniadau eraill.

 

Ymweld â phencadlys Awdurdod y Parc ym Mharc Llanion

Mae pencadlys Parc Llanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gor i aelodau’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig.

Gorchuddion wyneb

Mae’n orfodol i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do. Mae plant dan 11 oed a phobl nad ydynt yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd rhesymau iechyd neu resymau meddygol wedi’u heithrio. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Archebu eich ymweliad

Mae apwyntiadau ar gael ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, rhwng 9pm a 4pm, a gellir eu harchebu drwy ffonio 01646 624800 neu drwy anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

Bydd llinellau ffôn ar agor Dydd Llun-Dydd Iau 9am-5pm a Dydd Gwener 9am-4.30pm

Fel mesur diogelwch ychwanegol, bydd gofyn i’r rheini sy’n defnyddio’r adeilad gwisgo gorchudd wyneb a glanhau eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan. Dylai unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, neu’r rhai y gofynnwyd iddynt hunanynysu, ymatal rhag trefnu apwyntiadau neu geisio ymweld â phencadlys Parc Llanion nes bydd eu cyfnod cwarantin wedi dod i ben.

Profi, olrhain, diogelu

Bydd gofyn ichi roi manylion cyswllt fel bod modd cael gafael arnoch os bydd achos yn cael ei gysylltu â’r adeilad. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Cysylltu â Staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae swyddfeydd yr Awdurdod ar agor i’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig.

Mae Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc wedi ailagor. Mae atyniadau i ymwelwyr yr Awrdudod yng Nghastell CaeriwPhentref Oes Haearn Castell Henllys bellach wedi cau am y gaeaf, ond mae’r ddau dal yn derbyn archebion oddi wrth grwpiau ac ysgolion.

Os hoffech gysylltu â’r Awdurdod, dylech ffonio 01646 624800 (Dydd Llun-Dydd Iau 9am-5pm a Dydd Gwener 9am-4.30pm) neu anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk neu defnyddiwch y ffurflen ar ein tudalen cysylltu â ni.

Ymholiadau ar gyfer Castell Caeriw: enquiries@carewcastle.com.

Ymholiadau ar gyfer Castell Henllys: enquiries@castellhenllys.com.

Ymholiadau ar gyfer Oriel y Parc: 01437 720392  info@orielyparc.co.uk.

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol