Coronafeirws

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

Gan fod Llywodraeth Cymru wedi llacio cyfyngiadau teithio, mae cyfleusterau ymwelwyr o amgylch y Parc Cenedlaethol yn dechrau agor.

Fodd bynnag, mae bywyd wedi newid, felly bydd ymweliad nawr yn wahanol a rhaid i ni i gyd barhau i weithredu i atal lledaeniad Coronafeirws a chadw Sir Benfro yn ddiogel.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sy’n ystyried ymweld â’r Parc Cenedlaethol i barchu’r tir, y gymuned a’i gilydd, a chwarae eich rhan wrth symud allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel gyda’n gilydd.
Os ydych chi’n mynd i ymweld ag Arfordir Sir Benfro, cynlluniwch ymlaen llaw cyn i chi ddod.

Tra roedden ni bant, mae natur wedi ffynnu yn ein Parc Cenedlaethol. Gadewch i ni gadw paradwys Sir Benfro yn ddiogel wrth i ni grwydro allan unwaith eto, felly gofynnwn ichi droedio’n ysgafn. Dilynwch y Cod Cefn Gwlad a gadael olion traed yn unig.

Dolenni cyflym i wybodaeth a chyngor

►Beth sydd angen i mi ei wneud?

►Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd yma

►Meysydd Parcio

►Rhwydwaith Llwybrau Troed

►Pethau i’w Gwneud yn y Parc

►Natur Dros y We

►Rheoli Datblygu (Cynllunio)

►Ymweld â phencadlys Awdurdod y Parc

►Cysylltu â ni

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r canllawiau diweddaraf – edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn mesurau pellhau cymdeithasol a hylendid dwylo bob amser.

Cynlluniwch ymlaen llaw cyn i chi deithio – gwiriwch am unrhyw darfu ar eich taith a’ch cyrchfan. Mae rhai meysydd parcio a chyfleusterau eraill dal i fod ar gau am y tro. Dewch a’ch bwyd a diod eich hun. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi.

Addaswch i’r sefyllfa – os ydych chi’n cyrraedd ardal ac rydych chi’n meddwl ei fod yn rhy brysur, yna mae’n rhy brysur. Sicrhewch fod gennych gynllun wrth gefn rhag ofn y bydd angen i chi symud ymlaen.

Byddwch yn garedig i’n cymunedau ac i’ch gilydd – cofiwch ystyried preswylwyr a chymunedau lleol sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardaloedd rydych yn ymweld â nhw, byddwch yn garedig a chofio’r tair rheol:

 

  • PARCHWCH Y TIR

  • PARCHWCH Y GYMUNED

  • PARCHWCH EICH GILYDD

 

Dilynwch Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r Parc.

Baner Helpwch i gadw Sir Benfro'n Ddiogel

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd yma

Gall ardaloedd gan gynnwys ein prif draethau fod yn brysurach na’r arfer, yn enwedig yn ystod cyfnodau o dywydd da. Fodd bynnag, ein cyngor ni i chi yw os ydych yn cyrraedd rhywle ac yn meddwl ei fod yn rhy brysur, yna mae’n rhy brysur. Byddwch yn hyblyg ac yn barod i symud ymlaen a chadw’r profiad hwnnw ar gyfer diwrnod arall.

Gall pethau gymryd mwy o amser nag arfer. Byddwch yn barod am giwiau mewn toiledau, meysydd parcio a chyfleusterau eraill gan y bydd angen i bobl ddilyn mesurau pellhau cymdeithasol a hylendid dwylo.

Bydd arwyddion a chanllawiau newydd ar waith mewn lleoliadau allweddol i’ch helpu i fwynhau’ch ymweliad yn ddiogel. Darllenwch nhw a’u dilyn yn ofalus. Cofiwch gadw eich diogelwch chi, diogelwch eich teuluoedd a’n cymunedau fel blaenoriaeth gyntaf.

Social Distancing

Meysydd Parcio

Mae’r meysydd parcio a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol nawr ar agor. Ewch i’n tudalen barcio i gael mwy o wybodaeth.

 

Rhwydwaith Llwybrau Troed

Mae’r rhwydwaith llwybrau troed ar agor yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Arweiniad Cerdded Covid-19 (y Coronafeirws).

 

Troediwch yn ofalus yn y Parc

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau’r awyr agored yn gyfrifol, yn dilyn unrhyw gyngor ar y safle ac yn cadw at y Cod Cefn Gwlad.

 

Cysylltu â Natur Dros y We

Os na allwch adael eich cartref neu deithio i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gallwch gysylltu â natur y Parc trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a’n fersiwn ar-lein o Coast to Coast.

Hoffwch y Parc Cenedlaethol ar Facebook, Twitter a Instagram

 

Gwasanaeth Rheoli Datblygu (Cynllunio)

Mae gwasanaeth Rheoli Datblygu yr Awdurdod wedi parhau i weithredu’n ymarferol yn ystod cyfyngiadau’r Coronafeirws. Mae ein gwefan yn gweithredu fel arfer gyda mynediad at agendâu, dogfennau a chofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu, ynghyd â mynediad arferol i’r cyhoedd at fanylion ceisiadau cynllunio.

Bydd pencadlys Parc Llanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ailagor i aelodau’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig ddydd Mercher 2 Medi.

O 1 Medi 2020 a hyd nes y rhoddir gwybodaeth bellach, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor cynllunio dros y ffôn na drwy’r e-bost, ac ni chynhelir cymorthfeydd cynllunio am y tro. Gwneir hyn i alluogi swyddogion i glirio’r ceisiadau cynllunio a cheisiadau cyn ymgeisio sydd eisoes wedi dod i law.

Bydd apwyntiadau ar gael, fodd bynnag, i weld dogfennau cynllunio. Mae pob cais cynllunio ers Ebrill 2019 ar gael i’w weld ar ein gwefan trwy’r dudalen Chwilio Ceisiadau Cynllunio, dylech edrych ar geisiadau ar ein gwefan lle bo hynny’n bosibl.

Fel mesur diogelwch ychwanegol, bydd gofyn i’r rheini sy’n defnyddio’r adeilad lanhau eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan. Dylai unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, neu’r rhai y gofynnwyd iddynt hunanynysu, ymatal rhag trefnu apwyntiadau neu geisio ymweld â phencadlys Parc Llanion nes bydd eu cyfnod cwarantin wedi dod i ben.

Mae modd trefnu apwyntiadau i ymweld â phencadlys yr Awdurdod ym Mharc Llanion drwy ffonio 01646 624800 neu drwy anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn cael eu cynnal dros y we a gellir eu gweld drwy ffrwd fideo byw. Mae manylion am sut i’w gwylio ar y wefan.

Ni fydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn ymweld â safleoedd tra bod cyfyngiadau’r Coronafeirws mewn grym. Bydd penderfyniadau’r pwyllgor yn seiliedig ar wybodaeth ceisiadau a fydd yn cael eu cyflwyno iddyn nhw mewn adroddiadau a chyflwyniadau eraill.

 

Ymweld â phencadlys Awdurdod y Parc ym Mharc Llanion

Bydd pencadlys Parc Llanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ailagor i aelodau’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig ddydd Mercher 2 Medi.

Fel mesur diogelwch ychwanegol, bydd gofyn i’r rheini sy’n defnyddio’r adeilad lanhau eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan. Dylai unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, neu’r rhai y gofynnwyd iddynt hunanynysu, ymatal rhag trefnu apwyntiadau neu geisio ymweld â phencadlys Parc Llanion nes bydd eu cyfnod cwarantin wedi dod i ben.

Newidiadau o Ddydd Llun 14 Medi 2020

Gorchuddion wyneb

Mae’n orfodol i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do.

Mae plant dan 11 oed a phobl nad ydynt yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd rhesymau iechyd neu resymau meddygol wedi’u heithrio. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Grwpiau o chwech

Dim ond hyd at chwech o bobl o aelwyd estynedig (gwelwir hyn weithiau yn swigen) fydd yn cael cwrdd o dan do ar unrhyw adeg. Nid yw plant o dan 11 oed yn cael eu cyfrif fel rhan o’r chwech.

Archebu eich ymweliad

Mae apwyntiadau ar gael ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, rhwng 9pm a 4pm, a gellir eu harchebu drwy ffonio 01646 624800 neu drwy anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

Bydd llinellau ffôn ar agor bob dydd rhwng 9am a 5pm.

Cysylltu â Staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae swyddfeydd yr Awdurdod yn dal i fod ar gau i’r cyhoedd ond mae’n atyniadau i ymwelwyr yng Nghastell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ag Oriel y Parc wedi ailagor.

Os hoffech gysylltu â’r Awdurdod, dylech ffonio 01646 624800 (Dydd Llun-Dydd Iau 9am-5pm a Dydd Gwener 9am-4.30pm) neu anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk neu defnyddiwch y ffurflen ar ein tudalen cysylltu â ni.

Ymholiadau ar gyfer Castell Caeriw: 01646651782  enquiries@carewcastle.com.

Ymholiadau ar gyfer Castell Henllys: 01239 891319 enquiries@castellhenllys.com.

Ymholiadau ar gyfer Oriel y Parc: 01437 720392  info@orielyparc.co.uk.

About the National Park