Coronafeirws

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Mae hyn yn golygu bod rhaid i bobl aros gartref, ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn.

O ganlyniad, mae’r Awdurdod wedi cau ei bencadlys nes bydd rhybudd pellach. Ewch i’r adran Cysylltu â Ni i gael manylion ar sut i gysylltu â staff yr Awdurdod.

I gael rhagor o wybodaeth, am beth sy’n rhaid i chi wneud ar lefel rhybudd 4 ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Dylid gwneud ymarfer corff yn lleol a dylai eich ymarfer ddechrau a gorffen o’ch cartref. Os ydych yn ymarfer corff yn awyr agored y Parc Cenedlaethol gofynnwn ichi droedio’n ysgafn. Dilynwch y Cod Cefn Gwlad a gadael olion traed yn unig.

Dolenni cyflym i wybodaeth a chyngor

►Beth sydd angen i mi ei wneud?

►Meysydd Parcio

►Rhwydwaith Llwybrau Troed

►Troedio’n Ofalus

►Natur Dros y We

►Rheoli Datblygu (Cynllunio)

►Pencadlys ac atyniadau i ymwelwyr Awdurdod y Parc

►Cysylltu â ni

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r canllawiau diweddarafedrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf.

Aros gartref

Peidio â theithio heb esgus resymol.

Os ydych yn ymarfer corff yn y Parc Cenedlaethol byddwch yn garedig a chofio’r tair rheol:

 

  • PARCHWCH Y TIR

  • PARCHWCH Y GYMUNED

  • PARCHWCH EICH GILYDD

Social Distancing

Dilynwch Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r Parc.

 

Meysydd Parcio

Dylid gwneud ymarfer corff yn lleol – o’ch cartref neu mor agos â phosibl at y cartref. Yn gyffredinol mae hyn yn golygu na all pobl yrru i leoliad ymhell oddi cartref at y diben hwn. Ni ddylid teithio unrhyw bellter sylweddol, er enghraifft, dim ond er mwyn gwneud ymarfer corff yng nghefn gwlad neu mewn mannau prydferth.

Mae’n bosibl, fodd bynnag, y gallai fod angen i bobl sydd â chyflyrau iechyd neu symudedd penodol deithio o’u cartrefi er mwyn gallu gwneud ymarfer corff.

Mae’r meysydd parcio a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar agor. Ewch i’n tudalen barcio i gael mwy o wybodaeth.

 

Rhwydwaith Llwybrau Troed

Mae’r rhwydwaith llwybrau troed ar agor yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Arweiniad Cerdded Covid-19 (y Coronafeirws).

 

Troediwch yn ofalus yn y Parc

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau’r awyr agored yn gyfrifol, yn dilyn unrhyw gyngor ar y safle ac yn cadw at y Cod Cefn Gwlad.

 

Cysylltu â Natur Dros y We

Os na allwch adael eich cartref neu deithio i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gallwch gysylltu â natur y Parc trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a’n fersiwn ar-lein o Coast to Coast.

Hoffwch y Parc Cenedlaethol ar Facebook, Twitter a Instagram

 

Gwasanaeth Rheoli Datblygu (Cynllunio)

Mae gwasanaeth Rheoli Datblygu yr Awdurdod wedi parhau i weithredu’n ymarferol yn ystod cyfyngiadau’r Coronafeirws. Mae ein gwefan yn gweithredu fel arfer gyda mynediad at agendâu, dogfennau a chofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu, ynghyd â mynediad arferol i’r cyhoedd at fanylion ceisiadau cynllunio.

Bydd pencadlys Parc Llanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ailagor i aelodau’r cyhoedd ar sail apwyntiadau yn unig ddydd Mercher 2 Medi.

O 1 Medi 2020 a hyd nes y rhoddir gwybodaeth bellach, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor cynllunio dros y ffôn na drwy’r e-bost, ac ni chynhelir cymorthfeydd cynllunio am y tro. Gwneir hyn i alluogi swyddogion i glirio’r ceisiadau cynllunio a cheisiadau cyn ymgeisio sydd eisoes wedi dod i law o ganlyniad i faterion Covid-19 a TG.

Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn cael eu cynnal dros y we a gellir eu gweld drwy ffrwd fideo byw. Mae manylion am sut i’w gwylio ar y wefan.

Ni fydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn ymweld â safleoedd tra bod cyfyngiadau’r Coronafeirws mewn grym. Bydd penderfyniadau’r pwyllgor yn seiliedig ar wybodaeth ceisiadau a fydd yn cael eu cyflwyno iddyn nhw mewn adroddiadau a chyflwyniadau eraill.

Ni fydd gan staff mynediad i’r swyddfeydd yn ystod y cyfnod cloi cyfredol. O ganlyniad, bydd hysbysiadau safle yn cael eu defnyddio fel y prif fath o hysbysebu ar gyfer pob cais yn ystod y cyfnod hwn, yn hytrach na llythyrau uniongyrchol i eiddo cyfagos. Gallwch hefyd weld y rhestrau wythnosol o geisiadau sydd wedi’u cofrestru a’u penderfynu ar-lein.

 

 

Pencadlys ac atyniadau i ymwelwyr Awdurdod y Parc

Gan fod Cymru i gyd ar lefel rhybudd 4, bydd pencadlys yr Awdurdod ar gau nes bydd rhybudd pellach. I gael mwy o fanylion am lefelau rhybuddio ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Mae atyniadau i ymwelwyr yr Awrdudod yng Nghastell Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys a Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc bellach wedi cau am y gaeaf.

 

Cysylltu â Staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Os hoffech gysylltu â’r Awdurdod, dylech ffonio 01646 624800 neu anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk neu defnyddiwch y ffurflen ar ein tudalen cysylltu â ni.

Ymholiadau ar gyfer Castell Caeriw: enquiries@carewcastle.com.

Ymholiadau ar gyfer Castell Henllys: enquiries@castellhenllys.com.

Ymholiadau ar gyfer Oriel y Parc: info@orielyparc.co.uk.

Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol