Coronafeirws

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

Gan fod Llywodraeth Cymru wedi llacio cyfyngiadau teithio, mae cyfleusterau ymwelwyr o amgylch y Parc Cenedlaethol yn dechrau agor.

Fodd bynnag, mae bywyd wedi newid, felly bydd ymweliad nawr yn wahanol a rhaid i ni i gyd barhau i weithredu i atal lledaeniad Coronafeirws a chadw Sir Benfro yn ddiogel.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sy’n ystyried ymweld â’r Parc Cenedlaethol i barchu’r tir, y gymuned a’i gilydd, a chwarae eich rhan wrth symud allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel gyda’n gilydd.
Os ydych chi’n mynd i ymweld ag Arfordir Sir Benfro, cynlluniwch ymlaen llaw cyn i chi ddod.

Tra roedden ni bant, mae natur wedi ffynnu yn ein Parc Cenedlaethol. Gadewch i ni gadw paradwys Sir Benfro yn ddiogel wrth i ni grwydro allan unwaith eto, felly gofynnwn ichi droedio’n ysgafn. Dilynwch y Cod Cefn Gwlad a gadael olion traed yn unig.

Dolenni cyflym i wybodaeth a chyngor

►Beth sydd angen i mi ei wneud?

►Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd yma

►Meysydd Parcio

►Rhwydwaith Llwybrau Troed

►Pethau i’w Gwneud yn y Parc

►Natur Dros y We

►Rheoli Datblygu (Cynllunio)

►Cysylltu â ni

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r canllawiau diweddaraf – edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn mesurau pellhau cymdeithasol a hylendid dwylo bob amser.

Cynlluniwch ymlaen llaw cyn i chi deithio – gwiriwch am unrhyw darfu ar eich taith a’ch cyrchfan. Mae rhai meysydd parcio a chyfleusterau eraill dal i fod ar gau am y tro. Dewch a’ch bwyd a diod eich hun. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi.

Addaswch i’r sefyllfa – os ydych chi’n cyrraedd ardal ac rydych chi’n meddwl ei fod yn rhy brysur, yna mae’n rhy brysur. Sicrhewch fod gennych gynllun wrth gefn rhag ofn y bydd angen i chi symud ymlaen.

Byddwch yn garedig i’n cymunedau ac i’ch gilydd – cofiwch ystyried preswylwyr a chymunedau lleol sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardaloedd rydych yn ymweld â nhw, byddwch yn garedig a chofio’r tair rheol:

 

  • PARCHWCH Y TIR

  • PARCHWCH Y GYMUNED

  • PARCHWCH EICH GILYDD

 

Dilynwch Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r Parc.

Baner Helpwch i gadw Sir Benfro'n Ddiogel

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd yma

Gall ardaloedd gan gynnwys ein prif draethau fod yn brysurach na’r arfer, yn enwedig yn ystod cyfnodau o dywydd da. Fodd bynnag, ein cyngor ni i chi yw os ydych yn cyrraedd rhywle ac yn meddwl ei fod yn rhy brysur, yna mae’n rhy brysur. Byddwch yn hyblyg ac yn barod i symud ymlaen a chadw’r profiad hwnnw ar gyfer diwrnod arall.

Gall pethau gymryd mwy o amser nag arfer. Byddwch yn barod am giwiau mewn toiledau, meysydd parcio a chyfleusterau eraill gan y bydd angen i bobl ddilyn mesurau pellhau cymdeithasol a hylendid dwylo.

Bydd arwyddion a chanllawiau newydd ar waith mewn lleoliadau allweddol i’ch helpu i fwynhau’ch ymweliad yn ddiogel. Darllenwch nhw a’u dilyn yn ofalus. Cofiwch gadw eich diogelwch chi, diogelwch eich teuluoedd a’n cymunedau fel blaenoriaeth gyntaf.

Social Distancing

Meysydd Parcio

O ddydd Llun 8 Mehefin 2020, mae 14 o feysydd parcio a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar agor. Bydd yr holl feysydd parcio eraill a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gau hyd nes ceir rhybudd pellach. Ewch i’n tudalen barcio i weld rhestr o’r meysydd parcio sydd ar agor.

 

Rhwydwaith Llwybrau Troed

Mae’r rhwydwaith llwybrau troed ar agor yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Arweiniad Cerdded Covid-19 (y Coronafeirws).

 

Troediwch yn ofalus yn y Parc

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau’r awyr agored yn gyfrifol, yn dilyn unrhyw gyngor ar y safle ac yn cadw at y Cod Cefn Gwlad.

 

Cysylltu â Natur Dros y We

Os na allwch adael eich cartref neu deithio i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gallwch gysylltu â natur y Parc trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a’n fersiwn ar-lein o Coast to Coast.

Hoffwch y Parc Cenedlaethol ar Facebook, Twitter a Instagram

 

Gwasanaeth Rheoli Datblygu (Cynllunio)

Mae gwasanaeth Rheoli Datblygu yr Awdurdod wedi parhau i weithredu’n ymarferol yn ystod cyfyngiadau’r Coronafeirws. Mae ein gwefan yn gweithredu fel arfer gyda mynediad at agendâu, dogfennau a chofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu, ynghyd â mynediad arferol i’r cyhoedd at fanylion ceisiadau cynllunio.

Mae swyddfa’r Awdurdod yn dal ar gau ac ni fydd staff yn cwrdd ag ymgeiswyr nac aelodau o’r cyhoedd ar hyn o bryd.

Gellir cysylltu â staff Rheoli Datblygu dros y ffôn ac e-bost. Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn cael eu cynnal dros y we a gellir eu gweld drwy ffrwd fideo byw. Mae manylion am sut i’w gwylio ar y wefan.

Ni fydd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn ymweld â safleoedd tra bod cyfyngiadau’r Coronafeirws mewn grym. Bydd penderfyniadau’r pwyllgor yn seiliedig ar wybodaeth ceisiadau a fydd yn cael eu cyflwyno iddyn nhw mewn adroddiadau a chyflwyniadau eraill.

 

Cysylltu â Staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae swyddfeydd yr Awdurdod a safleoedd ymwelwyr yn dal i fod ar gau i’r cyhoedd.

Os hoffech gysylltu â’r Awdurdod, dylech ffonio 01646 624800 neu anfon e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk neu defnyddiwch y ffurflen ar ein tudalen cysylltu â ni.

About the National Park