Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'r safle a sut rydyn ni'n gweithredu i sicrhau ein bod ni'n eich cadw chi, ein staff a'n cymuned leol yn ddiogel.

Sut i archebu

Mae’n rhaid i chi archebu cyn i chi ymweld. I brynu’ch tocynnau ewch i’n calendr digwyddiadau a dewiswch y dyddiad yr hoffech ymweld.

Byddwch yn talu adeg archebu, oni bai eich bod yn gymwys i gael mynediad am ddim, ond mae dal rhaid i chi archebu cyn i chi ddod. Rydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim os ydych chi:

  • deiliad Tocyn Blynyddol. Os oes gennych Docyn Blynyddol ar gyfer Castell Caeriw/Castell Henllys, dangoswch eich tocyn fel arfer ar ôl cyrraedd. Os hoffech brynu tocyn Blynyddol ffoniwch ni ar 01239 819391 cyn i chi archebu. Ar hyn o bryd rydym yn ymestyn y dyddiad dod i ben ar tocynnau tymor 2020 dri mis.
  • defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig. Mae’n ofynnol i ofalwyr ddod ag un o’r eitemau dogfennaeth a ganlyn:
   • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
   • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
   • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
   • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
   • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
   • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

 

Prisiau mynediad

Oedolyn (17+): £2.50

Plant (4-16): £1.50

 

Beth i’w Ddisgwyl os ydych yn ymweld â Chastell Caeriw

Mae’r Castell ar agor o 10am-4pm bob dydd (mynediad olaf am 3.30pm).

Mae holl ardaloedd awyr agored y Castell a’i dir ar agor, gan gynnwys yr Ardd Furiog a’r ardal chwarae.

Bydd sgyrsiau awyr agored yn cael eu cynnal trwy gydol y dydd, yn ymdrin â gwahanol agweddau ar hanes y Castell.

Bydd Ystafell De Nest yn gweini diodydd a chacennau poeth ac oer i fynd allan.

Bydd Siop y Castell ar agor (rhaid gwisgo gorchuddion wyneb). Cardiau/taliadau digyswllt yn unig. Dim arian parod.

Er y gallwch gerdded bob ochr i Lyn y Felin, mae’r sarn yn parhau i fod ar gau ar hyn o bryd ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.

 

Gorchuddion wyneb

Mae’n orfodol i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do, gan gynnwys ein siop anrhegion.

Mae plant dan 11 oed a phobl nad ydynt yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd rhesymau iechyd neu resymau meddygol wedi’u heithrio. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Ymweld mewn grŵp

O 24 Ebrill bydd 6 o bobl o 6 aelwyd yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr o’r aelwydydd hynny o’r aelwydydd hynny). Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Profi, olrhain, diogelu

Bydd gofyn ichi roi manylion cyswllt fel bod modd cael gafael arnoch os bydd achos yn cael ei gysylltu â’r Castell. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Sgwter Symudedd

Mae gennym sgwter symudedd ar gael i’w logi. Ffoniwch 01646 651 782 i archebu.