Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'r safle a sut rydyn ni'n gweithredu i sicrhau ein bod ni'n eich cadw chi, ein staff a'n cymuned leol yn ddiogel.

Prisiau mynediad

Oedolyn (17+): £5.50

Plant (4-16): £3.50

Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £4.50

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £14.50

Tocyn blynyddol/defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig: Am ddim.

Rydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim os ydych chi:

  • deiliad Tocyn Blynyddol. Os oes gennych Docyn Blynyddol ar gyfer Castell Caeriw/Castell Henllys, dangoswch eich tocyn fel arfer ar ôl cyrraedd. Os hoffech brynu tocyn Blynyddol ffoniwch ni ar 01646 651 782 cyn i chi archebu. Ar hyn o bryd rydym yn ymestyn y dyddiad dod i ben ar tocynnau tymor 2020 dri mis.
  • defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig. Mae’n ofynnol i ofalwyr ddod ag un o’r eitemau dogfennaeth a ganlyn:
   • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
   • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
   • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
   • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
   • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
   • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

 

Beth i’w Ddisgwyl os ydych yn ymweld â Chastell Caeriw

Wrth gyrraedd, ewch i brif fynedfa’r Castell os gwelwch yn dda.

Mae’r Castell ar agor o 10am-3pm bob dydd (mynediad olaf am 3.30pm).

Mae’r Felin Heli ar gau.

Mae holl ardaloedd awyr agored y Castell a’i dir ar agor, gan yr Ardd Furiog a’r ardal chwarae.

Bydd sgyrsiau awyr agored yn cael eu cynnal trwy gydol y dydd, yn ymdrin â gwahanol agweddau ar hanes y Castell.

Mae Ystafell De Nest yn gweini diodydd poeth ac oer, a chacennau ac mae ‘na ddigon o seddi cysgodol ar gael yn yr awyr agored.

Mae Siop y Castell a ar agor (rhaid gwisgo gorchuddion wyneb). Cardiau/taliadau digyswllt yn unig. Dim arian parod.

 

Gorchuddion wyneb

Mae’n orfodol i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do, gan gynnwys ein siop anrhegion.

Mae plant dan 11 oed a phobl nad ydynt yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd rhesymau iechyd neu resymau meddygol wedi’u heithrio. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Sgwter Symudedd

Mae gennym sgwter symudedd ar gael i’w logi. Ffoniwch 01646 651 782 i archebu.

 

Safle cyfeillgar i gŵn

Cadwch gŵn ar dennyn bob amser. Gofynnwch yn y dderbynfa os byddwch chi eisiau bag ci.