Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn brysur yn gwneud y safle yn barod i'ch croesawu yn ôl eto.

Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’r safle a sut rydyn ni’n gweithredu i sicrhau ein bod ni’n eich cadw chi, ein staff a’n cymuned leol yn ddiogel.

Rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr y dydd felly rydym wedi sefydlu system archebu newydd.

Rhaid i chi archebu’ch ymweliad ymlaen llaw drwy ein system archebu ar-lein.

Pan fyddwch chi’n archebu tocynnau, gofynnir i chi am enw cyswllt a rhif ffôn ar gyfer eich archeb. Bydd eich gwybodaeth dim ond yn cael ei defnyddio i brosesu eich archeb, i helpu ni i weinyddu’r digwyddiad ar y diwrnod ac at ddibenion monitro ac olrhain. Ni fyddwn byth yn defnyddio’ch manylion i gysylltu â chi at ddibenion marchnata.

Byddwch yn talu adeg archebu, oni bai eich bod yn gymwys i gael mynediad am ddim, ond mae dal rhaid i chi archebu cyn i chi ddod. Rydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim os ydych chi:

  • deiliad Tocyn Blynyddol. Os oes gennych Docyn Blynyddol ar gyfer Castell Caeriw / Castell Henllys ar hyn o bryd rydym yn ymestyn y dyddiad dod i ben dri mis. Dangoswch eich tocyn fel arfer ar ôl cyrraedd. Os hoffech brynu tocyn Blynyddol ffoniwch ni ar 01646 651782 cyn i chi archebu.
  • un o drigolion plwyf Caeriw, sy’n cynnwys: Caeriw, Caeriw Cheriton, Caeriw Newton, Whitehill, Pisgah, West Williamston, Sageston, Redberth a Milton. Bydd angen i chi ddod â phrawf o gyfeiriad gyda chi fel bil cyfleustodau neu drwydded yrru.
  • defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig. Mae’n ofynnol i ofalwyr ddod ag un o’r eitemau dogfennaeth a ganlyn:
   • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
   • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
   • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
   • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
   • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
   • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

Beth i'w Ddisgwyl os ydych yn ymweld â Chastell Caeriw

Mae’r Felin Heli ar gau ar hyn o bryd, ond mae hi’n dal yn bosibl i chi fwynhau’r daith gylchol filltir o hyd o amgylch Llyn a sarn y felin.

Mae’r rhan fwyaf o’r Castell ar agor i’w fwynhau, ac mae system unffordd yno.

Rydym wedi agor adrannau eraill o dir y Castell i chi eu crwydro.

Mae Ystafell De Nest ar agor bob dydd o 11.30am – 4pm ar gyfer cinio ysgafn tebyg i bicnic, cacennau a diodydd. Mae seddi ar gael yn yr awyr agored yn yr Ardd Furiog. Mae’r Ystafell De ar agor i bawb a does dim angen archebu lle.

 

Pan fyddwch chi’n cyrraedd

Cewch gyrraedd unrhyw bryd yn ystod yr hanner awr sydd wedi cael ei neilltuo i chi gyrraedd. Does dim cyfyngiad ar faint o amser gewch chi ei dreulio ar y safle (ac eithrio’r rheini sy’n cyrraedd yn y slot 3.30pm gan ein bod yn cau am 4pm).

 • Peidiwch â chyrraedd dim cynharach nag ychydig o funudau cyn y slot rydych chi wedi’i archebu
 • Bydd gofyn i chi ddangos eich cadarnhad archebu pan fyddwch chi’n cyrraedd
 • Os byddwch chi’n cyrraedd yn hwyr, efallai na fyddwn yn gallu cynnig lle i chi, bydd yn dibynnu ar y nifer sy’n cyrraedd yn y slot nesaf. Yn yr achos hwn byddwn yn ceisio cynnig lle i chi yn nes ymlaen yn ystod y diwrnod ond ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad.
 • Byddwch yn talu adeg archebu
 • Nid ydym yn gallu newid archebion nac ad-dalu tocynnau

 

Sgwter Symudedd

Ar hyn o bryd nid oes modd llogi’r sgwter symudedd. Mae’n ddrwg gennym ni am unrhyw anghyfleustra.

 

Archebu slot

Rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr y dydd felly rhaid i chi archebu’ch ymweliad ymlaen llaw.

Archebwch slot nawr