COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn Prosiect Mawr Glanhau’r Afon ar hyd glannau’r Cleddau

Mewn prosiect i lanhau sbwriel oddi ar Aber Afon Cleddau, mae gwirfoddolwyr a sefydliadau sy’n gweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi casglu dros 250 bag o sbwriel.

Cafodd y prosiect hwn ei ysbrydoli gan brosiect SWEPT sydd wedi ennill sawl gwobr. Daniel Wynn, Parcmon yr Awdurdod Parc Cenedlaethol oedd yn gyfrifol am drefnu’r prosiect. Roedd y Prosiect Mawr Glanhau’r Afon yn canolbwyntio ar wyth safle ar lannau Afon Cleddau. Treuliwyd dros 500 awr yn gwirfoddoli er mwyn helpu’r achos.

WADE TO GO: 91 volunteers spent over 500 hours picking 256 bags full of litter along the banks of the Cleddau rivers as part of the National Park Authority’s Big River Clean project.
DA IAWN CHI: Treuliodd 91 o wirfoddolwyr dros 500 awr yn casglu 256 bag yn llawn o sbwriel ar hyd lannau afonydd Cleddau fel rhan o Brosiect Mawr Glanhau’r Afon yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Roedd y sbwriel a gafodd eu casglu a’u hailgylchu yn cynnwys 2,807 potel blastig, 1,281 o ganiau, 461 potel gwydr ynghyd ag amrywiaeth eang o eitemau mawr gan gynnwys canestr nwy a charped.

Dywedodd y Parcmon Daniel Wynn:  “Roedd yn braf iawn gweld cymaint o bobl o gymunedau lleol o gwmpas Afon Cleddau yn fodlon rhoi eu hamser a’u hegni i warchod eu rhannau o’r blaendraeth a’r afon.

“Er mai nod y prosiect yw dangos pŵer y bobl i weithredu yn erbyn llygredd plastig, efallai y byddai rhai wedi synnu o sylweddoli nad yw’r holl sbwriel y môr yn dod o’r môr ond yn hytrach yn dod o ymhellach i fyny’r afon yn Hwlffordd.

“Gyda’r agwedd yma, rydw i wir yn credu y gallwn ddadwneud y difrod i’r ardal ond mae’n rhaid cymryd mesurau pellach i sicrhau hyn. Hefyd, mae angen rhaglen addysg sydd wedi’i thargedu er mwyn atal y llif o sbwriel rhag mynd i’r afon, heb y rhain gallai’r holl waith caled hyn cael ei ddadwneud mewn mater o flynyddoedd.”

Ar ôl cyfres o arolygon a chyfarfodydd gydag aelodau o gynghorau cymuned lleol a thirfeddianwyr, roedd Daniel yn gallu adnabod y lleoliadau allweddol ar hyd y blaendraeth lle mae’r sbwriel yn casglu oherwydd cyfeiriad y llanw a’r gwynt.

Yna, aeth byddin o wirfoddolwyr i’r ardaloedd hyn i helpu i gasglu’r sbwriel cyn eu gwahanu ar gyfer eu hailgylchu.

Ymunodd llawer o unigolion a sefydliadau â staff a gwirfoddolwyr Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Roedd y rhain yn cynnwys Cadwch Gymru’n Daclus, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r Adran Gwaith a Phensiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli gyda Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/gwirfoddoli.

Gyhoeddi 10/12/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion