COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ei Gynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft ar gyfer 2020/21, sy’n amlinellu ei brif raglen waith a’i brosiectau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn golygu bod dyletswydd ar yr Awdurdod i nodi ei Amcanion Lles ac i ddangos sut mae’r rhain yn cyfrannu at y saith Amcan Lles a nodir yn y Ddeddf.

Mae'r Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau, y mae bwriad iddo fod yn Gynllun Gwella Blynyddol hefyd, yn nodi'r amcanion hyn ac yn egluro sut bydd gwaith yr Awdurdod yn cyfrannu at yr amcanion hyn.

Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft

Dyma’r Amcanion Lles:

  1. Annog a chefnogi’r gwaith o ddatblygu busnesau a chyflogaeth gynaliadwy, yn enwedig ym maes twristiaeth a hamdden
  2. Gwella iechyd ecosystemau’r Parc Cenedlaethol
  3. Galluogi ac annog mwy o bobl i wella eu lles drwy ddefnyddio mwy ar y Parc Cenedlaethol, ni waeth beth yw eu hamgylchiadau
  4. Parhau i sicrhau bod cydraddoldeb wedi'i wreiddio yng ngwaith a diwylliant Awdurdod y Parc Cenedlaethol
  5. Gweithio ochr yn ochr â chymunedau i’w helpu i wneud y mwyaf o Awdurdod y Parc Cenedlaethol
  6. Gwarchod a hyrwyddo’r diwylliant lleol sef iaith, celfyddydau a threftadaeth yr ardal
  7. Sicrhau bod ein gwaith yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i les byd-eang.

Cliciwch y ddolen i weld fersiwn gryno o'r Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft ar gyfer 2020/21.

Mae’r Awdurdod wrthi’n ymgynghori ar y cynllun drafft hwn ac mae’n croesawu sylwadau y gellir eu hanfon yn ysgrifenedig i Barc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY neu ar e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk. Rhaid iddynt gyrraedd cyn 13 Mawrth 2020.

Gyhoeddi 25/02/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion