I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cynghorydd Sir dros Drefdraeth yw Cadeirydd newydd Awdurdod y Parc

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Gadeirydd newydd – y Cynghorydd Paul Harries o Drefdraeth.

Etholwyd ef fel Cadeirydd newydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod ar 5ed Mehefin ac mae’n olynu Mrs Gwyneth Hayward, a fu’n gwasanaethu fel Cadeirydd ers 2017.

The Pembrokeshire Coast National Park Authority has a new Chairman – Cllr Paul Harries of Newport.
Y Cynghorydd Paul Harries yn dilyn ei benodiad fel Cadeirydd, ochr yn ochr â’r Dirprwy Gadeirydd, y Cynghorydd Mrs Di Clements.

Dywedodd y Cynghorydd Harries:  “Hoffwn ddiolch i Mrs Hayward am ei hymrwymiad a’i hymroddiad yn ystod ei hamser gyda’r Awdurdod i gynnal dibenion y Parc Cenedlaethol ac am ei chyfraniad gwerthfawr iawn i lywio gwaith y sefydliad.

“Rydw i’n gwybod y bydd colled fawr ar ôl Mrs Hayward drwy’r Parciau Cenedlaethol ac rydym yn dymuno yn dda iddi.  Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at ddechrau ar fy swyddogaeth fel Cadeirydd a pharhau â’r gwaith ardderchog a wnaed gan Mrs Hayward.”

Wedi’i eni a’i fagu yn Sir Benfro, mae’r Cynghorydd Harries wedi bod yn Aelod o Awdurdod y Parc ers 2012, ar ôl cael ei ethol fel cynghorydd sir dros Drefdraeth yn y flwyddyn honno.  Ef oedd Cadeirydd Cyngor Sir Penfro yn 2017.

Bu’r Cynghorydd Harries yn byw yn Aberdaugleddau ac yng Nghrymych cyn iddo symud i Drefdraeth fel plentyn ac mae wedi bod yn byw yno ers hynny.  Cyn dod yn gynghorydd, bu’n gweithio yn y diwydiant olew am flynyddoedd lawer fel arolygydd petrolewm, gan deithio i borthladdoedd drwy’r DU.  Mae wedi ymddeol ers 2007 ac yn awr mae’n berchennog Swyddfa Bost a siop yn Nhrefdraeth.

Mae’r Cynghorydd Harries yn gerddwr bryniau, dringwr a llongwr brwd, gyda diddordeb arbennig mewn bioamrywiaeth ac ecoleg y Parc.  Mae’n Ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd newydd gael ei sefydlu.

Yn ystod ei amser fel Cadeirydd, bydd y Cynghorydd Harries yn cynrychioli Awdurdod y Parc ar Bwyllgor Gweithredol Parciau Cenedlaethol Cymru a Chymdeithas Awdurdodau Parciau Cenedlaethol y DU.

Y Dirprwy Gadeirydd newydd yw’r Cynghorydd Mrs Di Clements, sydd wedi bod yn Aelod o’r Awdurdod ers 2017.

Gyhoeddi 28/06/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion