I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Arolwg rhanbarthol yn gofyn am farn trigolion ar eu profiadau o wasanaethau

Lansiwyd arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Fel rhan o’r arolwg rydym yn galw ar bobl i leisio barn ar y profiadau maent yn eu cael – a phrofiadau pobl eraill –wrth ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus, o iechyd i dai.

Mae awdurdodau lleol yn y pedwar rhanbarth wedi cydweithio i lunio’r arolwg hwn. Hefyd mae’r sefydliadau canlynol wedi cyfrannu: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Bydd y sylwadau yn dylanwadu ar waith ar gydraddoldeb a sut mae pobl gyda nodweddion gwarchodedig yn cael eu heffeithio a’u trin wrth geisio defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan y sector.

Mae’r arolwg yn canolbwyntio ar brif feysydd megis addysg, tai, iechyd, troseddu, hamdden a mynediad at yr arfordir a chefn gwlad. Mae’n gofyn i bobl sgorio eu profiadau o’r gwasanaethau hyn a’u barn am y profiad mae pobl eraill yn ein cymdeithas yn ei gael.

Rhaid i bob corff cyhoeddus lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n nodi sut y byddant yn gweithio i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu. Hefyd rhaid iddynt gynnig gwasanaethau fel eu bod yn hwylus i bob un o drigolion y sir a defnyddwyr gwasanaeth. Dylai gwasanaethau fod yn hawdd i bobl eu defnyddio, beth bynnag yw eu hoedran, eu rhyw, eu rhywioldeb, eu crefydd, eu dewis iaith neu unrhyw anableddau sydd ganddynt.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhestru naw o nodweddion gwarchodedig. Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol adroddiad o’r enw ‘A yw Cymru’n Decach?’ (2018). Mae hwn yn nodi cyflwr y genedl wrth edrych ar  grwpiau mwy bregus ein cymdeithas. Mae’r arolwg yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol a restrir yn yr adroddiad.

Mae gan bob corff sector cyhoeddus ddyletswydd i wneud y canlynol:

  • Dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth
  • Hybu cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a warchodir perthnasol, a’r rheiny nad ydynt
  • Meithrin perthnasau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a warchodir a’r rheiny nad ydynt

Ochr yn ochr â’r arolwg hwn bydd pob rhanbarth yn arwain ar ymgysylltu â grwpiau cymunedol penodol sy’n cynrychioli ac eirioli dros rhai o’r grwpiau na chlywir amdanynt gymaint. Mae’r rhain yn cynnwys grwpiau megis pobl Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol, neu ffoaduriaid wedi’u hadsefydlu. Gallwch fynd i mewn i’r arolwg ar bob gwefan partner ac mae’n cau ar 14 Mehefin 2019.

Gyhoeddi 14/05/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion